Контролинг

Контролирайте вашия бизнес

Контролинг е технология за връзка между оперативния анализ на бизнес дейности и вземане на решения - резолюции за утвърждаване на разходи и административни документи.

Мениджмънта управлява процесите по утвърждаване на документи: капиталови и оперативни разходи, кореспонденция, документи по кадри в режим на моделируеми роли, цели и правила.

Бизнес документи (DMS)

Деловата активност за обслужване на бизнеса е обхваната от Контролинг за утвърждаване на различни нива на Договори; Заповеди, Протоколи. Документите се съпътстват с прилежащи материали в електронен вид за аргументация и средства за резолюция на всяко едно ниво.

Вижте повече ...

 • Одобряване на Бизнес документи - Договори ,Писма и пр. кореспонденция
 • Роли на лицата за одобрение на бизнес документите с правила по обекти.
 • Автоматично получаване на известие за постъпил документ за одобрение.
 • Автоматично уведомяване на инициатора на документа за статуса му.
 • Правила за последователност на подписващите. Документа първо се одобрява от преките ръководители чак след това се предлага на следващите
 • Роли по йерархията или друга настроена последователност.

Капиталови разходи (CAPEX)

Управлението на капиталовите разходи са свързани с оркестрацията на екип от специалисти и мениджъри за вземане на решения. Оценката е подпомогната със съблюдаване на бюджети по обекти на себестойност, конкретни продукти и нива на одобрение по суми, роли и строг финансов контрол.

Вижте повече ...

 • Одобрявате документи за разходи - Заявки за доставка, преди реално да бъдат заявени.
 • Следите превишаване на планирания бюджет.
 • Бюджета може да се планира на ниво Обект на себестойност или вид разход
 • Роли на лицата за одобрение на ниво вид документ с правила по обекти, по сума на обект ,по ценови диапазон от - до на разхода, конкретни събития и пр.
 • Обособена роля на Финансов контрол.
 • Обособена роля на Одобряващ над лимита.
 • Автоматично получаване на известие за постъпил документ за одобрение.
 • Автоматично уведомяване на инициатора на документа за статуса му.
 • Правила за последователност на подписващите. Документа първо се одобрява от преките ръководители чак след това се предлага на следващите
 • Роли по йерархията или друга настроена последователност.

Човешки ресурси (HR)

Административното обслужване на Персонала от мениджмънта е рутинен процес с оценка на човешките ресурси и вземане на решения за одобрение на Трудов договор; Допълнително споразумение; Заповед за прекратяване; Заповед за отпуск и пр.

Вижте повече ...

 • Одобряване на документи свързани с персонала – Трудови договори, Заповеди за прекратяване на трудови правоотношения, Заявления за отпуск и пр.
 • Контролира правото на искания отпуск като вид и дни.
 • Роли на лицата за одобрение на бизнес документите с правила по обекти ,по сума на обект ,по ценови диапазон от - до на разхода, конкретни събития и пр.
 • Автоматично получаване на известие за постъпил документ за одобрение.
 • Автоматично уведомяване на инициатора на документа за статуса му.
 • Правила за последователност на подписващите. Документа първо се одобрява от преките ръководители чак след това се предлага на следващите
 • Роли по йерархията или друга настроена последователност.