Categories

Public
Section
 
     

BORA Business Solutions – Принципи на действие

May 27 2014

Системи с Общо предназначение

Системите с общо предназначение на BORA Business Solutions покриват цялостната дейност на една компания, като включват общи за всяка дейност процеси.

Това са управление на финансите, взаимоотношенията с клиенти и доставчиците, управлението на материалните ви активи и счетоводното отчитане на вашата компания.

Универсалната приложимост е реализирана с предефинирани процеси и решени задачи общо валидни за всяка компания.Това са еднаквата подчиненост на нормативната уредба на всеки търговски субект, използването на утвърдени от теорията и практиката за управление на стопанската дейност чрез ERP системи.

Макро процеси

Гъвкавостта на BORA Business Solutions се състои във възможността за настройка на системите, отговарящи на различни практики и решения.Това става с избор на подходящият сценарий като работни потоци, избор на различна политика и ниво на детайлизация по водене на аналитичности.

BORA Document Management System

Управлението на Деловата активност в BORA BS е неразделно свързана с управление на стопанската част, финансите и счетоводството.Тя се явява като надстройка или предшестваща и завършваща дейност за останалите такива.

Бизнес кореспонденция и Деловодство: След въвеждане или създаване от системата на съществената информация за кореспонденцията като получател, съдържание може да се направи експорт в MS Word по определен образец.

Свързването на кореспонденцията с документи от финансовата и стопанска част на системата, води до директен достъп до кореспонденцията от документа, през линията с инструменти.

Преди всичко входящата кореспонденция може да се комплектова с маршрутизация и проследи мост на пътя на кореспонденцията до нейното приключване.

Кореспонденцията може да следва маршрутизация на документа при изходящата поща като след редактиране, предлагане се утвърждава от оторизирани лица до приключване на кореспонденцията, както и маршрутизация на входящата поща.

Резултатът е единна база кореспонденция, технологизиране на процеса на издаване на документи, уеднаквяване на образците на кореспонденцията.

BORA Financial Management

Управление на Финансовите потоци в една компания са свързани с проследяване на източниците на възникване на вземания и задължения и тяхното обвързване с финансовите активи по портфейли.

Източниците на вземания и задължения се пораждат от възникналите разчетни документи и бизнес документи.

Разчетните документи това са клиентските фактури, фактурите за доставка, митнически декларации, разчетите като данъци и такси, разчетите с персонала, обслужване на финансови активи като кредити, полици и пр.

Бизнес документите са заявките за доставка, клиентските поръчки, кореспонденцията с договорен характер.Разчетните документи създават задължително “Открито плащане”.За Бизнес документите е опционно в зависимост от условията на плащане.От друга страна компанията съхранява финансовите активи в портфейли като каси, банкови сметки, подотчетни лица.

BORA BS дава възможността за обвързване на откритите плащания с портфейлите и прилагането на единни методи за Управление на паричните потоци.

  • Управление на финансовите активи - позволява оперативен и планов анализ на финансовите активи разположени във времето, по източници на финансови активи, основания за плащане и пр.
  • Условия за плащане - Всяко Открито плащане се придружава от Условие за плащане дефинирано от потребителя на различни условия в зависимост от финансовата политика на компанията.

BORA Supply Chain Management

Логистичният процес BORA SCM включва събиране и поддържане на актуална информация за доставчиците: поддържане на данни за доставчика, условията за доставка, включително и процедура избор на подходящ доставчик.

Заявка към доставчик инициира процесът на закупуване на стока или услуга, съпътствани от условия на доставка, условия на плащане и условия за сервизиране.Въвеждането на фактурите за доставка има пряко отражение при изготвяне на Дневници за покупка, в счетоводството и при изчисляване на доставна себестойност.

Документите от Външна търговия участват, както в общите финансови потоци, така и в разпределение на разходите по доставка и формиране на доставна себестойност.Всички тези функции са в обхвата на система Доставчици като елемент на Логистиката.

BORA Material Management

Система Материали обезпечава управлението на материалните потоци в няколко аспекта: завършващ етап на логистиката при доставка на материали; обслужване на складовото стопанство; експедиция на стоки; баланс на материалните потоци - от възникване на клиентска Поръчка; преминаване през Производство и/или формиране на Заявка за доставка до издължаването от склада.Във всеки един момент се следи и поддържа резервиране на количества в склада.Всеки складов документ се свързва с разчетен или бизнес документ.

Поддържането на картотеката Дълготрайни материални активи (ДМА) по принцип е дейност, свързана и с управление на активите на компанията.ДМА се разглеждат като елемент на материалните потоци във връзка с доставката или изписването им от склада.Модул ДМА притежава гъвкав механизъм за отразяване на движението на ДМА и отчитане на амортизациите.Поддържат се всички методи за амортизация.Същевременно ДМА служат като среда за описване на технологичното оборудване, участващо в производствения процес.

BORA Customer Relationship Management

BORA CRM поддържа традиционно картотека на клиентите, настоящи и бъдещи с възможността за дефиниране не само на контактна информация, но и търговски профил на клиента.С предефиниране на търговските условия позволява създаването на правила за водене на търговския процес.В бизнес профила на клиента опционно се задават ценови листи и схема за отстъпки, кредитен лимит.Също така и услови за фактуриране,плащане,доставка, сервизиране.

Сделка започва със съставянето на Клиентска поръчка, където се дефинира като спецификация, цени, условия на плащане и доставка.

Този документ е свързан с последващите процеси по материална и финансова обезпеченост на поръчката, последващото Фактуриране и издължаване.

Материалният и финансов баланс на сделката е обезпечен чрез множество сечения по: центрове на приходи, търговци, складова, производствена и доставна обезпеченост, проследимост на финансите и баланс;

Анализът на търговската дейност се извършва в Продажби за целите на оперативното управление на процеса.

BORA Accounting Management

Счетоводството в BORA BS е организирано като относително самостоятелна среда за извършване на счетоводни записвания и тяхната отчетност, като данъчно и управленско счетоводство.Връзката със стопанските процеси на системата се извършва чрез публикуване на номенклатури под формата на аналитичности и публикуване на статии чрез автоматично осчетоводяване на първичните документи.

Публикуване на счетоводни признаци - Източник на счетоводните признаци са номенклатурите за обслужване на стопанската дейност.Счетоводството е отражение на стопанската дейност.Стопанската част на BORA BS притежава множество номенклатури със специфична организация като не могат да се ползват директно в счетоводството.От друга страна счетоводството се организира за използване на номенклатури със собствена конструкция за целите на навигацията и аналитичността.

Осчетоводяването на документите в BORA BS е автоматично.Всеки документ със счетоводно отчитане поражда статия.Механизмът на експертиза на документа и достигането до осчетоводяване на заглавната му част и редовете се извършва чрез експертна система с правила за Контеното осчетоводяване.Той се състои в анализ на данните от документа.

Източник на счетоводните аналитичности са: Сметкопланът за формиране на Счетоводна аналитичност; Структурни обекти за формиране на Структурна аналитичност; Счетоводни признаци за формиране на Икономическа аналитичност; Обекти на себестойност за формиране на Стопанска аналитичност.

Себестойност - Управление на разходите и себестойността е съществена част от данъчното и управленско счетоводство.

Обекти на себестойност - Политиката за дефиниране на обекти на себестойността е свързана и със създаване на динамични обекти, отразяващи конкретни стопански операции.Те биват “Заявки за доставка”, “Поръчки на клиенти”, “Проект”, “Сервизна дейност” или друга свободно дефинируема бизнес област.

BORA Controlling System

Контролинг е технология за вас за връзка между оперативния анализ на бизнес дейности и вземане на решения - резолюции за утвърждаване на разходи и административни документи.Мениджмънта управлява процесите по утвърждаване на документи: капиталови и оперативни разходи, кореспонденция, документи по кадри в режим на моделируеми роли, цели и правила.

Деловата активност за обслужване на бизнеса е обхваната от Контролинг за утвърждаване на различни нива на Договори; Заповеди, Протоколи.Документите се съпътстват с прилежащи материали в електронен вид за аргументация и средства за резолюция на всяко едно ниво.

Управлението на капиталовите разходи са свързани с оркестрацията на екип от специалисти и мениджъри за вземане на решения.Оценката е подпомогната със съблюдаване на бюджети по обекти на себестойност, конкретни продукти и нива на одобрение по суми, роли и строг финансов контрол.

Административното обслужване на Персонала от мениджмънта е рутинен процес с оценка на човешките ресурси и вземане на решения за одобрение на Трудов договор; Допълнително споразумение; Заповед за прекратяване; Заповед за отпуск и пр.

BORA Solutions© 5.1.1-1 BORA Business Solutions - Принципи на действие