Поддръжка

Поддръжка и развитие на ERP системата BORA Business Suite

В рамките на ангажимента за актуализация и поддръжка, получавате нови версии и модификации на интегрираната система за управление BORA Business Suite.

Новите версии, с обогатена и осъвременена функционалност са продиктувани от проект за софтуерно развитие на БОРА Солюшънс или изисквания на законодателството.

Обезпечаване отработването на промени от нормативно - правен характер е в рамките на срока, регламентиран от закона. Потребителите получават и безплатни консултации за използване на новите версии.

При по-обхватни и значими софтуерни допълнения се организират безплатни семинари-обучения. По този начин гарантираме на нашите клиенти помощ, в усвояване на новостите и отработване на възникнали казуси.

За да сме по-близо до клиента, предлагаме on-line поддръжка, чрез отдалечен достъп през Интернет /VPN/, в непосредствена сесия с потребителя и консултации по телефон. Така минимизираме времето за реакция и повишаваме ефективността на съвместната ни работа. Потребителят има възможността да разчита на помощ и подкрепа при решаване на всеки един бизнес казус, пред който е изправен.

При необходимост и възникване на специфични бизнес потребности при клиенти, реализираме специфични софтуерни доработки, обезпечаващи конкретна бизнес практика и логика. Потребителят е подпомогнат на всеки от етапите – дефиниране - реинженеринг/ ако се налага/ - разработка-тестване-внедряване-поддръжка.

Нашата цел е да сме близо и полезни за клиента.