Внедряване

Внедряване на ERP система с гарантиран резултат

С оглед максимално възползване от възможностите на интегрираната система за комплексно управление на всички бизнес процеси, се реализира проект, включващ етапите:

  • Проучване на бизнес процесите. От съществено значение е събирането и анализирането на информация, относно начина на протичане и обвързване на процесите. Изхождайки от идентифицираните потребности и съобразявайки се с богатите възможности на ERP системата, консултантите дават предложения за постигане на оптимални резултати.
  • Изграждане на информационен модел съобразен с Вашите потребности. Новият подход в управление на компанията и реинженеринг на бизнес процесите, рефлектират в по-висока степен на ефективност, минимизиране на разходи, ускоряване на процеси и възползване в максимална степен от предимствата на съвременните технологии.
  • Миграция на данни в ERP системата BORA Business Suite. Всяка компания разполага с данни, натрупани във времето, но на различни носители, веста и т.н. БОРА Солюшънс разполага с утвърдена методология и средства за прехвърлянето им и централизирано и структурирано използване в единната база на BORA Business Suite.
  • Настройка на параметри. След първоначалната инициализация се пристъпва към настройка на системата, за работа в съответствие с корпоративната политика. Настройките се осъществяват с помощта на опитни бизнес консултанти.
  • Обучение на потребителите. Усвояването на новият инструмент за управление на бизнеса, но и новите принципи, заложени в процеса на реинженеринг са от ключово значение. На този етап Потребителите получават знания, умения, съвети от консултантите, така че да извлекат максимална полза от работата с ERP системата.
  • Консултации за оптимално използване. Процесът не е ограничен със срок. По този начин Компанията, а и всеки потребител има възможност да получи съвет, помощ, подкрепа в изпълнение на ежедневните си задължения или на по-високо стратегическо управленско ниво.

Нашите консултанти, влагат знания, опит, експертиза, при проектиране и изграждане на индивидуалното ИТ решение за Вашата компания, обезпечаващо Вашите бизнес потребности и гарантиращо оптимален резултат. За гарантиране на най-висок стандарт при обслужване на нашите клиенти поддържаме портньорски статут с Microsoft Corp. и документирана система по качество, в съответствие с международен стандарт ISO 9001:2008.