Подбор и обучение

Повишете нивото на персонала

Подбор на персонала

Процедурата по подбор на персонал започва със създаването на документ Обявяване на конкурс. В него се дефинират детайлно параметрите на конкретната кампания по подбор – Щатна позиция, Професия, Изисквания за заемане на позицията, Състав на комисията по подбор, Срокове, Обява/Съобщение, Критерии за оценка и дрyги.

Процес

BORA HR организира процеса по Подбор на персонала от Решението за наемане на персонал и Обявяването на конкурс, през формиране на комисия, Дефиниране на изисквания и компетенции, Определяне на източници за набиране на кандидати, Първоначален подбор по документи, Провеждане на интервю по предварителен сценарий и критерий за оценка на компетенциите. Избор на най-подходящия кандидат.

Финализирането на процеса за Подбор на персонала, се осъществява с автоматично изготвяне на писма за одобрение и отказ.

Документи

Основен носител е Формуляр за кандидатстване, който обикновено е структуриран за попълване на кандидата на лична информация, образование, придобита допълнителна квалификация и сертификати, професионален опит, препоръки и пр.

Освен придобиване на качествена информация за кандидата, съществен елемент е структуриране на количествена оценка и тегла на всеки един от показателите за обективизиарне на оценката.

Формуляр за Оценка е среда за отразяване на показателите на кандидата като Основни компетенции, Уникални технически компетенции със скала и тегловни коефициенти за участие в общата оценка.

Изисквания за Позицията пряко кореспондират с подобни оценки, застъпени в Длъжностната характеристика.

Обща оценка, като резултат позволява класация на кандидатите.

Атестация на персонала

Cценария за Атестация на персонала е подобен с този на Подбор на персонала.

Обучение

Образование и квалификация е регистър за придобития образователен ценз и специфични квалификации с реквизити за образованието, специалност, предмет, организация в която е придобито.

Вписването на реквизити като Курс; Преподавател; От дата; До дата; Място на провеждане; Продължителност позволява изграждането на плановата част на подготовка и преквалификация на персонала.

Задаването на придобития документ; дата на издаване и срок на валидност, имат за цел проследяването и алармирането за изтичане на срока на квалификацията.

BORA HR поддържа реквизити за Договор за квалификация, стойност на обучението и произтичащите от това ангажименти.