Отчитане на труда

Повишете производителността с Отчитане на труда

Отчитането на труда има времево и количествено измерение.

Повременното заплащане на труда за работещи на редовна смяна, въвеждането на видовете отсъствия, осигурява лесно изчисляване на отработеното време и произтичащите от това начисления.

BORA HR предлага мощен апарат за обработка на динамично работно време, с работа на графици, смяна на графици и произтичащите от това почасово изчисляване на елементите на труда: тарифна заплата, нощен труд, преработка, празнични, извънреден труд.

Работещите по индивидуален график със сумарно отчитане на работното време BORA HR използва Форма 76 за периодично (3 или 6 м) за рекапитулация и изчисляване на преработката.

Отсъствията се въвеждат като елементи на неплатени, болнични, отпуски, само с тяхната продължителност и се изчисляват автоматично. Това позволява тези данни да се подават от преките ръководители, като форма 76, отдалечено и своевременно.

Формирането на индивидуален график може да се поддържа и от връзка с пропусна система чрез подходящи формати за импорт, което обективизира отработените часове.

Движение на персонала – Форма 19

BORA HR организира графиците в две дименсии : Смени и Групи работници, със следното примерно описание, представена в календарна форма и произтичащите калкулации на основните времеви характеристики на положения труд.

Гъвкавият механизъм на BORA HR за генериране, поддържане и динамично изчисляване на отработените дни, часове в различни аспекти, позволява обработката на времевите характеристики от Форма 19 по:

Дни,Часове и Часове по Норма, Нощни и Приравнени нощни часове, Часове в преработка и Приравнени Часове в преработка, Празнични часове и Отработени празнични часове

Процеси

Документите от Кадри, свързани с движение на персонала: Постъпване, Напускане, Отпуски, Болнични и пр., се публикуват във Форма 19 и времето на отсъствието се проектират в персоналния график на служителя.

С приключването на Форма 19 автоматично се изчисляват всички времеви характеристики и се публикуват в Платежната бележка, по съответните елементи на заплащане и алгоритми.

От Форма 19 може да се навигира, като е осъществен достъп за преглед на Платежната бележка от една страна, така също и да се прегледат документите от Кадри, създали записите във Форма 19.

Същото е възможно и от Платежната бележка да се достъпи и прегледа съответно свързаната Форма 19.

Публикуваното движение на персонала от Кадри, не може да се коригира или да бъде премахнато от Форма 19. Това може да се извърши само чрез премахване (унищожаване) на документа основание. Или чрез реципрочен документ. Например: Заповед за прекратяване на отпуск.

По този начин Форма 19 се явява този обединяващ документ на връзка между Кадри и Заплати.

Освен взаимовръзки между документите, системата поддържа индикация от документа основание, създал записването.

За служителите със сумарно отчитане на работното време, Форма 76 се експонира във Форма 19 и в процеса на публикуване, контролира колизии за несъответствия и застъпване на периоди.