Организация

Организирайте персонала

Организацията на персонала създава средата за поддържане на нормативна база за обслужване на кадровата информация и правилата за изчисляване на работната заплата.

Щатно разписание

Щатните позиции се дефинират според административната структура на компанията. Всяка позиция се свързва с код по НКПД за работници/служители по трудов договор или ниво по КДА и ранг за държавните служители.

Щатното разписание е задължително за формирането на плановия ФРЗ.

Щатната позиция задава базисна основа на трудово-правните отношения, която се унаследява в картона на всеки служител.

Длъжностни характеристики

Длъжностните характеристики се поддържат динамично от BORA QMS – документна система за управление на качеството с версии и са реквизит на щатното разписание и служителя.

Елементи на заплащане

Създаден е апарат за описание на елементите на заплащане, като мета език за настройка на формули за изчисляване, натупване на бази, поведение в различните документи. Това позволява на BORA HR гъвкавост при отразяване на нормативни промени, както и моделиране на изчисляването на специфични начисления от потребителите.

Настройка на номенклатури

BORA HR предоставя на потребителя средства за настройка на Номенклатури – предварително изготвени списъци, които позволяват елементите им да бъдат избирани от него при въвеждане на данни.

Въведените номенклатури се използват за структуриране на кадровата информация и базисните нормативи формиращи елементи на заплащане като: Вид правоотношения, Системи на заплащане, Графици, Нива на основните месечни заплати, Рангове, Степени, Разряди, Образователни степени, Специализации, Допълнителни данни за служителя и др.

Графици

Създаването на графици за работа с предефиниране на норма часове за отработване, часове в преработка, нощни, празнични и извънреден труд, позволяват автоматизирано почасово Отчитане на труда чрез обработка на Форма 19 (форма за движение на персонала).

Средствата за генериране и поддържане на графици са основен източник за времеви характеристики при изчисляване на работната заплата. Поддържането на Календар и Графици е задължително.

BORA HR предлага апарат за обработка на динамично променящо се работно време, работа на графици, промяна на график в рамките на обработван месец, формиране на индивидуален график и произтичащите от това почасово изчисляване на елементите на труда: тарифна заплата, нощен труд, преработка, празнични, извънреден труд.

Формирането на индивидуален график може да се поддържа и от връзка с пропусна система , което обективизира отработените часове.

Отсъствията - болнични, платен отпуск, неплатен отпуск, самоотлъчка, почивка, се въвеждат във формите за движение (Форма 19) на служителите само с тяхната продължителност. При приключването на формите за месеца отсъствията се прехвърлят в платежните бележки (фишовете), където се изчисляват автоматично.

Това позволява отсъствията да се въвеждат/регистрират от преките ръководители, при възникване на самото събитие и отдалечено – при разпределена структура в поделението където работи съответния служител.