Кадри

Възползвайте се от удобството на модул Кадри

Кадровата информация възниква с подбора на персонала и съпътства целия цикъл на трудовите взаимоотношения.

Картонът на служителя служи да отрази необходимите лични данни, елементите на трудовите взаимоотношения, отпуски, стаж, периоди на здравни и социални осигуровки, образование и квалификация, както и динамични и настройваеми съпътстващи данни.

Картон на служителя

Картоните на служителите са организирани в база от данни, като картотека за свободно публикуване на исторически данни и силно контролирана среда за отразване на взаимовръзките на документите от Кадри и състоянието на Картона на служителя.

Тематичните данни са структурирани, за целите, обслужването на кадри и заплати и се обслужват от множество номенклатури от нормативен характер:

  • Системата на заплащане – щатна, тарифна или индивидуална работна заплата;
  • Щатната позиция, от която произхождат съответно неговото НКНП и категорията му по НКПД;
  • Степен – ако в организацията има изградена система на заплащане, въз основа на степените на служителите;
  • Основният график и група/смяна – определят периодичността и продължителността на работа;
  • Категорията на труд;
  • Вида на социалната осигуровка според номенклатурата на НАП;
  • Кода на икономическата дейност – определя реда от таблицата за МОД.

Характеристики

Допълнителните характеристики се доставят, чрез допълнително настройваеми пакети от данни, наречени „дименсии” за допълнителна структурираща информация. Например: размери на работно облекло, маршрутна линия за идване на работа, ТЕЛК и пр., характерни за организацията.

Документи

Документалното обслужване на персонала, като различни видове трудово-правните отношения, допълнителни споразумения, заповеди за отпуск са автоматизирани, с използване на образци на документи и водене на регистри.

Заплатите ползват статичните данни от картона на служителя и динамичните от документите по обслужване на персонала, като се публикуват и предлагат за одобрение.

Страница „Назначения“ съдържа издадени документи по Кадри за служителя, както и възможността да се създадат нови и да влязат в общия регистър на документи.

Чрез експорт на документа в съответен предефиниран образец в Word, се получава печатното копие на документа и се съхранява като файл във файловото пространство, контролирано от BORA HR.

Картонът на служителя има връзка с така наречените „Електронни папки“ за съхраняване на файлове, свързани със служителя – както за файлове експортирани от системата, така и сканирани или в друг формат.

Картонът има връзка и с BORA DMS за създаване на други видове документи, свързани с организацията на кадрите като писма, удостоверения, служебни бележки и пр.

Процеси

При въвеждането и активирането на документи за кадри, описани в таблицата, следва публикуване на съответните кодове във формата за движение на персонала – Форма 19.

Договори за трудови правоотношения: Трудов договор; Договор за контрол управление; Граждански договор; Допълнително споразумение

Движение на персонала: Заповед за отпуск; Заповед за прекратяване на трудови правоотношения

Паричните обезщетения и помощи от ДОО: Болничен лист ;Обезщетение за бременност и раждане ; Обезщетение за отглеждане на дете и пр.

Мобилни приложения

Приложението „Отпуски“ на BORA HR Mobile като web базирано решение на тънък клиент, позволява чрез оторизиран достъп до информацията за ползвания отпуск, подаване на Заявление за отпуск, отпечатване на формуляр и проследимост за решението.

Приложението лесно се инсталира от крайния потребител.

  • Преглед на правото на отпуск
  • Преглед на използвани отпуск