Заплати

Възползвайте се от удобството на Модул Заплати

Модул Заплати фокусира процесите, отработва казуси от публикувани данни - от Кадри и Отчитане на труда-Форма 19 и ИРЗ.

Платежна бележка

Поддържа, както начисленията и удръжки от кадровата информация за трудовите правоотношения, елементите от движение на персонала, публикувани от обработката на Форма 19, така и динамично въвеждани като ИРЗ или разпределена от групова работа.

Задължителните удръжки по заплати са автоматизирани, като пакети за социално и здравно осигуряване в зависимост от вида на трудовите правоотношения.

Доброволните удръжки могат да се водят и партидно, със съблюдаване на срока на действие: по време или количество.

Приключването на месеца и подготовката на данни за следващият месец, се извършва в пакетен режим, с висока автоматизация на пренос на данните за следващ месец.

Платежната бележка в BORA HR е в ролята за контейнер на начисления и удръжки. Създава се при инициализацията на системата и за всеки новопостъпил служител, с предефиниран набор от елементи на заплащане. Добавят се специфични за служителя начисления и удръжки със съответни политики. При преминаване в нов месец, платежната бележка се онаследява, като елементите от временен характер отпадат.

Документите от Кадри, свързани с промяна на трудовите правоотношения от поставен характер, актуализират или публикуват нови такива.

Форма 19 изчислява и публикува в Платежната бележка елементите, свързани с присъствието и отсъствията.

Променливи начисления и удръжки за месец, се публикуват от списъци в пакетен режим или добавят, актуализират в диалогов режим.

Източници на начисления от калкулация на Индивидуална работна заплата или групова такава, също публикуват в пакетен режим или добавят, актуализират в диалогов режим.

Изчисленията на Платежната бележка е по алгоритми в зависимост от Системата на заплащане: Повременна-Щатна заплата или Тарифна заплата ; Нормена - Индивидуална Работна заплата

Рекапитулации

Приключвателните операции по изчисляване на заплати е свързано с изготвяне на рекапитулации по различни направления: обекти, глобални и индивидуални партиди, категории персонал.

Удръжките се направляват към различните обществени системи - НОИ, НАП- в съответните формати. Поддържат се формати за безкасово разплащане към банки, пенсионни фондове.

Изготвят се широк набор от персонални отчети за служителя, разплащателна ведомост и платежни бележки.

Уведомление по чл. 62 от КТ се създават от регистъра на документи за кадри и включват: трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови правоотношения.

Отново от регистъра, от документ тип Парични обезщетения се изготвя файл за болничните към НОИ - могат да се разпечатат: Придружително писмо и Опис на документите по чл.3-5,чл.14 от Наредбата Изготвянето на декларации образец 1 и 6, е въз основа на данните във платежните бележки на служителите.

Счетоводство

Осчетоводяването на Заплатите в BORA HR се извършва в пакетен режим при дефинирани правила в общия счетоводен механизъм на BORA Business Suite.

Генерират се статии за типовете Договори за трудови правоотношения: Начисленията;Удръжките; ДОО и ЗО за сметка на работодателя по центрове на разходи и/или служители и с опциите за аналитичност по: Категория на обекта; Елементи на заплащане; Категории персонал.

Счетоводните статии са портабилни за експорт към други счетоводни системи по зададени образци.Заплати