Ведомости

Автоматизирайте своите Ведомости

Рекапитулации

Приключвателните операции по изчисляване на заплати е свързано с изготвяне на рекапитулации по различни направления: обекти, глобални и индивидуални партиди, категории персонал.

Удръжките се направляват към различните обществени системи - НОИ, НАП- в съответните формати. Поддържат се формати за безкасово разплащане към банки, пенсионни фондове.

Изготвят се широк набор от персонални отчети за служителя, разплащателна ведомост и платежни бележки.

Уведомление по чл. 62 от КТ се създават от регистъра на документи за кадри и включват: трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови правоотношения.

Отново от регистъра, от документ тип Парични обезщетения се изготвя файл за болничните към НОИ - могат да се разпечатат: Придружително писмо и Опис на документите по чл.3-5,чл.14 от Наредбата Изготвянето на декларации образец 1 и 6, е въз основа на данните във платежните бележки на служителите.

Счетоводство

Осчетоводяването на Заплатите в BORA HR се извършва в пакетен режим при дефинирани правила в общия счетоводен механизъм на BORA Business Suite.

Генерират се статии за типовете Договори за трудови правоотношения: Начисленията; Удръжките; ДОО и ЗО за сметка на работодателя по центрове на разходи и/или служители и с опциите за аналитичност по: Категория на обекта; Елементи на заплащане; Категории персонал.

Счетоводните статии са портабилни за експорт към други счетоводни системи по зададени образци.