Човешки ресурси

Управление на Персонала

BORA Human Resources (BORA HR) ви дава отговорите за управление Човешките ресурси, като основен актив за компания:

 • Как да организираме подбора, оценката, квалификацията и административното обслужване на персонала?
 • Как да поддържаме нормативната база за организация на труда и работната заплата с различни системи на заплащане, адекватна на действащото законодателство?
 • Как да поддържам графици за работа, адекватни на потребностите на производството и бизнеса, съобразени с нормите на труд?
 • Къде, как и кой оперативно да отчита труда като време и количество?
 • Как да анализирам многофакторно Човешките ресурси?
 • Как безпроблемно да отчитам труда пред НАП и НОИ, Банки и Пенсионни фондове?
 • Какви са най-новите технологии? Защо трябва да знам и да се съобразявам с тях?

BORA HR e предназначена за организации с разгърната корпоративна структура за обслужване на Човешките ресурси като:

 • Разпределени роли за обслужване на мястото на възникване на информацията с единен процес.
 • Обработка на различни системи на заплащане;
 • Автоматизация на изчислителните процедури при работа на графици.

Системата BORA HR е съставена от модули и приложения, тематично обособени за различните роли по обслужване на Човешките ресурси:

 • Организация на персонала - Организацията на персонала създава вътрешно фирмена нормативна уредба, адекватна на действащото законодателство, щатно разписание - като основен конструкт за планиране на човешките ресурси , трудови норми - като графици за работа, длъжностни характеристики, които се обслужват от ТРЗ.
 • Подбор и Обучение - Подбора на персонала, подходящ за компании с динамично наемане на персонал и настройваем процес, от обявяване на конкурс до класация на кандидатите. Последяващото кариерно развитие е свързано с поддържане на квалификацията, чрез планиране и реализация на обучение.
 • Кадри - Чрез модул Кадри, служителите от Личен състав поддържат картотеката на служителите, с необходимата кадрова информация, документално обслужват персонала, с поддържане на документи и регистри. Документооборота в кадри е организиран от BORA DMS с използване на образци на документи.
 • Отчитане на труда - Количественото отчитането на труда като време е сведено до оперативно въвеждане на присъствието във Форма 76, и съвместно с документите от Кадри автоматично се отразяват във Форма 19 за напълно автоматично изчисляване на отработеното време, нощен труд, извънреден труд и пр. Форма 76 е в основата за автоматично изчисляване на сумарно отчитане на работното време, за работещите на този принцип. Стойностно отчитане на труда като ИРЗ се публикува в заплати от BORA IS като индивидуална или бригадна заработка.
 • Заплати - BORA HR поддържа различните системи на заплащане: Повременна или Нормена съответно с Щатна или Тарифна заплата, или Индивидуална Работна заплата
 • Ведомости - Рекапитулацията на заплатите е централизирана и направлява обобщените резултати, както към персонала, счетоводството и финансите, така и към държавните институции.
 • Мобилнo приложениe BORA HR Отпуски - доставя услуги на служителите за оперативно въвеждане на отпуски, преглед на платежните бележки.
 • Мобилно приложение BORA TIME TRACKER - система за регистриране и отчитане на работното време, мониторинг на работния процес по служители, проекти и задачи в реално време.

Виж статия: BORA HR Отпуски

Виж статия: BORA Human Resources - Принципи на действие