Производство

Управлявайте ефективно производството си

BORA Manufacture гъвкаво управлява вашето производство, като ресурси, капацитет, труд, себестойност като съставя плана чрез производствени поръчки отчита извършеното със сменен рапорт.

Управление на Производството е ERP решение на различни практики и организация на производствена дейност за Непрекъснато или дискретно производство.

Описанието на изделието, се дефинира като Комплексно изделие (BOM), където се описват материали и операции с нива на влагане, времетраене, квалификация на персонала за изпълнение, машина или съоръжение за извършване на операцията.

Планиране на производството

Планиране на производството, като организационната част на производствения процес е интеграцията на системата с търговската верига,която се състои в обобщаване на клиентските поръчки и съставяне на производствени такива.

Планирането на производството включва ресурсната обезпеченост на Производствените поръчки с материали, машини, персонал и пр.

Отчитане на производството

Отчитането на производството се извършва с документи от тип Сменен рапорт, може да отразява изпълнение на множество Производствени поръчки, като вложени материали и изпълнени операции, формиращи изпълнението на Производствената поръчка.

Вижте повече ...

 • Създаване на документи за производствени поръчки.
 • Спецификация на материали и операции на производствени поръчки.
 • Технологична карта на изделие
 • Плановата себестойност на производствени поръчки.
 • Стратегия за обезпеченост на материалите на производствени поръчки.
 • Отчет за материалната обезпеченост по производствени поръчки.
 • Опис на операции и човешките ресурси по спецификация на производствени поръчки.
 • Обезпечаване на производствени поръчки, с един от методите за обезпечаване, чрез складови наличности, заявки или производство.
 • Отчет на материалната обезпеченост от Складове по производствени поръчки.
 • Анализ на материалната обезпеченост от Доставки по производствени поръчки.
 • Анализ на материалната обезпеченост на производствени поръчки по Доставчици.
 • Анализ на материалната обезпеченост на производствени поръчки по Доставчици.
 • График на доставки по Производствени поръчки
 • Анализ на материалната обезпеченост по документи и производствени поръчки.
 • Следене на наличностите по складове.
 • Генериране на календар на работни места и машини
 • Планиране на капацитета на машините и човешките ресурси по време и стойност.
 • План график за производство и натоварване.
 • Анализ на свободния капацитет на машините и човешките ресурси.
 • Въвеждане на планови цени за готова продукция.
 • Въвеждане на разценки на операции за заработки.
 • Дневни отчети
 • Индивидуални и бригадни работни карти.
 • Преглед на картотека на изделията и партидите.
 • Отчет на труда
 • Рекапитулация на заработките по поръчки и екипи.
 • Заработки по поръчки, по индивидуални и бригадни работни карти.