Проекти

Управление на проектите

Ефективно управление на проектна дейност. Прегледност и проследимост на всички дейности, срокове, отговорни служители. Гарантиран резултат.

BORA Project Management (BORA PM) е инструмент за организация, планиране и отчитане на голям кръг дейности, свързани с Практики с организационно и ресурсно обезпечаване; Case management – обработка на дейности като отделни случаи.

Планиране и Изпълнение

Ресурсната обезпеченост на задачите е свързана с дефиниция на изпълнители и отговорник, материалната обезпеченост като материали и операции количествено и стойностно, включително и бюджет. Планирането може да използва предварително съставени образци на проекти с предефинирани задачи и относително разполагане във времето.

Изпълнението се третира и чрез отделен документ за персонално отчитане на задачите, където се остойностяват труда на изпълнителя и автоматично се отразява в изпълнение на проекта.

Интеграция в BORA Business Suite

Проекти е напълно интегриран  в интеграция с пакета BORA Business Suite. Оценката на ефективността на проекта се извършва като се обяви като Обект на Себестойност.

Проектът може да се бюджетира самостоятелно и изпълнението на бюджета да се следи по безспорни счетоводни данни.

Изпълнените задачи могат да се фактурират оперативно към клиента чрез BORA Billing System.

Заплащането на служителите може да се контролира и определя от Работните карти и да се публикуват в BORA HR - Отчитане на труда като ИРЗ.

Модул проекти е в обвързаност с файловата система – автоматично създаване на папка при активиране на проект и последващо насочване на всички документи свързани с проекти към съхранение в папката на проекта.

Роли

Ролите в Проекти са свързани с оторизация на лицата с права по функционалностите и контрол по фазите на процесите.

Вижте повече ...

 • Създаването и дефинирането на нови проекти.
 • Определяне на проектобюджет към всеки проект, за отделните ресурси, които ще се използват в проекта.
 • Човешки труд, механизация и материали необходими за изпълнение на проекта.
 • Дефиниране на множество задачи към всеки проект.
 • Въвеждане на дневни отчети, в които се показват генерираните разходни складови документи, за вложените материали, човешки ресурси и операции.
 • Следене на приходите и разходите по обект на себестойност на всеки проект.
 • Отчети за дейности по етапи и работни карти.
 • Отчети на дейности, заработки по работни карти, по месеци, обекти и служители.
 • Отчети за вложените ресурси.
 • Анализ на материалната обезпеченост по проекти.
 • График на доставките по проекти.
 • Възможност за калкулация и фактуриране, на направените разходи по проектите.
 • Възможност за водене на дискусии, обмяна на мнения и становища по проектите. Могат да се откриват теми за дискусия, да се правят коментари, да се прикачат файлове и др.

Интеграция с мобилно приложение BORA TIME TRACKER

BORA TIME TRACKER е система за регистриране и отчитане на работното време, мониторинг на работния процес по служители, проекти и задачи в реално време.

Виж статия: Интеграция на BORA TIME TRACKER с модул Проекти