Финанси

Управлявайте финансите си

BORA Financial Management (BORA FM) контролира финансовите потоци, позволявайки ви да разполагате с актуалната информация за вземания и задължения. Управлявате финансовите активи в момента с единен поглед върху портфейлите и съставяте прогнозен баланс. Поддържате високи стандарти за ниво на финансови взаимоотношения с клиенти , доставчици и персонал.

Открити плащания

Всяко задължение или вземане се свързва с операция от даден портфейл, като транзакцията се отразява в паричния поток като Открити плащания.

Поведението на едно Открито плащане се дефинира с набор от условия за плащане, дефинирани от потребителя и е основа за анализ,прогноза и управление на паричния поток.

Вижте повече ...

 • Възможност за създаване на множество Открити плащания, според вида на плащане, основание, валута, портфейл, условие на плащане.
 • Възможност за свързване на много открити плащания в едно или разделянето на едно открито плащане на няколко отделни.
 • Парични потоци по Сетълмент и Открити плащания – позволява бърз преглед на наличностите във финансовите обекти и предложените към тях разходни открити плащания.
 • Преизчисляване на открити плащания по текущи валутни курсове.
 • Дневен и прогнозен баланс на паричните потоци.
 • Възможност за автоматично уведомления чрез мейл, на клиентите с просрочени вземания.
 • Възможност за създаване на основания за парични операции, в зависимост от дейността им: оперативна, инвестиционна или финансова, и документите за които да могат да се използват.
 • Създаване на условия за плащане, с възможност за настройка на схеми на плащане, лизингови планове, начисляване лихва при просрочие на плащането и др.

Портфейли

BORA FM управлява паричните потоци като поддържа Портфейли за финансови средства: банкова сметка, каса, подотчетни лица, бартер, електронно разплащане. За всеки вид портфейл има изграден специфичен интерфейс за обслужване и функционалности за диалог обмен на данни.

Вижте повече ...

 • Възможност за работа с множество портфейли(финансови обекти): банкови сметки, каси и подотчетни лица,бартер.
 • Лесно Свързване / Разскачване на платежните документи с открити плащания.
 • B2B – връзка с Банксервиз за автоматично получаване на банкови извлечения в BORA BS.
 • Възможност за импорт на банкови извлечения от външни системи (по спецификация).
 • Анализ на импортирани банкови извлечения, с цел автоматично разпознаване и попълване на данните в тях, по предварително зададени критерии и шаблони.
 • Множество отчети, по документи, по портфейли и справки за останали несвързани платежни документи с открити плащания.

Валути

Валути е средство за въвеждане и съхраняване на банкови и търговски валутни курсове като общ ресурс на системата.

Вижте повече ...

 • Възможност за добавяне на различни валутни курсове.
 • Възможност за въвеждане на вид на курса: Курс на БНБ, Търговски курс, Митнически курс.
 • Възможност за добавяне / редактиране на данни, за период от време;

Парични потоци

Откритите плащания и операциите в портфейлите са основа, за Управление на паричните потоци на оперативно ниво – въвеждане на сетълмента на банковите сметки и изготвяне на платежни документи от открити плащания, прогнозен баланс на паричните потоци за бъдещи периоди. За корпоративни структури с множество юридически свързани лица се поддържа общ паричен баланс.

Вижте повече ...

 • Разнообразие от справки по открити плащания и по документи.
 • Извлечения по портфейли
 • Изплащане на суми по портфейли и разчетни документи
 • Отчет- парични потоци по контрагенти и основания за плащане
 • Графика - дневен баланс на паричните потоци
 • Графика - прогнозен баланс на паричните потоци
 • Отчети на Парични потоци по:
 • Портфейли с начални салда
 • Клиенти / Доставчици и Центрове на Приходи / Разходи
 • Вземания / Задължения по дата на падеж
 • Анализи и графики по парични потоци

BORA EDI – Финанси

BORA FM поддържа електронен обмен на данни от банковите извлечения с оператор Банксервиз.

Вижте повече ...

 • Импорт на банкови извлечения по защитен канал с Банксервиз