Счетоводство

Автоматизирайте счетоводството си

BORA Accounting Management (BORA AM) ви дава във всеки момент счетоводната отчетност породена от високата автоматизация на съставяне на счетоводните записи от системите за Делова активност.

Счетоводството е самостоятелен слой в BORA Business Suite и е среда за изграждане на счетоводни политики, организацията на счетоводните записи и данни, политиката за счетоводни аналитичности и видове себестойност.

Счетоводството в BORA AM ви предоставя инструменти за управленско счетоводство.

Организация на счетоводството

BORA BS предоставя сметкоплан, с развита аналитичност с релационен модел и се състои от четири вида независими аналитичности: Счетоводна; Структурна; Икономическа и Стопанска и за целите на Управленското счетоводство и BI анализи: Дейности и Направления.

Вижте повече ...

 • Разнообразие от счетоводни аналитичности – счетоводни типове, категории и признаци
 • Гъвкав Сметкоплан с възможности за добавяне и изтриване на сметки
 • Автоматичен осчетоводител – мощно средство в ръцете на гл.счетоводител за настройване на автоматични котировки за всички документи, изискващи осчетоводяване и създадени в BORA Business Suite.
 • Управление на счетоводните периоди – заключване от счетоводителя на период в който да не могат да се редактират,създават нови първични документи и счетоводни записвания.
 • Представяне на счетоводната информация в няколко вида аналитичности: посредством счетоводните сметки; структурни обекти; обекти на себестойност (поръчки, отделни събития като семинари например), счетоводни признаци; дейност; направление

Счетоводен баланс

BORA BS притежава мощен апарат, за дефиниране на автоматично осчетоводяване на документите. Това позволява приключването на документа да поражда автоматично счетоводното записване. В допълнение процедурите за приключване изготвят Счетоводният баланс с всички отчети за данъчното счетоводство и богат набор на управленческо счетоводство.

Вижте повече ...

 • Среда за въвеждане на началните салда по счетоводните сметки ( ръчно и/или автоматично)
 • Възможност за корекция във всяко счетоводно записване по всяко време породено от автоматичния осчетоводител на системата.
 • Възможност за създаване на ръчни счетоводни записвания (приключвателни операции, мемориални ордери и др.) без изискване за наличие на документ.
 • Автоматично сторниране на счетоводно записване.
 • Преоценка на валутни наличности и разчети.
 • Осчетоводяване на документи в пакетен режим – осчетоводяване на Представителни разходи, Социални разходи, разходи за поддръжка на автомобили, договори за наем с физически лица
 • Възможност за масово преосчетоводяване на документи на база на нови правила и политики.
 • Импорт на счетоводни записвания от външни системи с различни формати.
 • Експорт на счетоводни записвания към външни системи с различни формати.
 • Множество описи със сечения по документи, счетоводни записи, периоди и наличности.
 • Оборотни ведомости - синтетични , аналитични и по всички възможни счетоводни аналитичности.
 • Валутни оборотни ведомости.
 • Материални оборотни ведомости.
 • Ведомости за приходи и разходи по категории на структурни обекти (по центрове на приходи и разходи).
 • Годишни оборотни ведомости с месечни разделения и процентно съотношение на данните.
 • Главна книга по отделна сметка или за всички сметки.
 • ДДС Декларации и дневници плюс експорт на ТХТ файловете за електронно подаване на ДДС информацията.
 • VIES Декларации.
 • Счетоводни партиди – дневник на сметка, дневник на сметка по обекти, по признак и т.н.
 • ГФО (годишни финансови отчети – отворени за предефиниране от потребителя) с възможност за добавяне на собствени елементи към отчета.
 • Всички оборотни ведомости и партиди под формата на списъци и експорт към MS Excel.

Себестойност

Центрове на разходи са структурни обекти на себестойност и са постоянно вградени в анализите. Динамичните обекти на Себестойност са единици от стопанската дейност или бизнес активност, към които се отнасят и разпределят разходи за анализ и контрол.

Вижте повече ...

 • Дефиниране на Категории на себестойност за Продукти или Дейности. Дейности - Логистика, Служители, Производство, Проекти, Маркетинг, Договори , Продажби и др. Продуктови - Покупка, Производство.
 • Схеми за разпределение на разходи на една Доставка с много Разходи или един Разход на много Доставки
 • Заприходяване на закупените материали и стоки в склада по Доставна себестойност.
 • Заприходяване на готова продукция в склада по Производствена себестойност.
 • Процес на формиране и проследяване себестойност по конкретен обект на себестойност – доставка, поръчка, събитие, продукт, ДМА и пр.
 • Разпределяне на разходи по предварително дефинирани схеми и модели на ниво структурен обект, поръчка, обект на себестойност и пр.
 • Анализи на ниво Управленско счетоводство
 • Автоматично приключване на сметките от гр. 60
 • Автоматично приключване на сметките от гр. 70
 • Автоматично прехвърляне на крайни салда за дадена година като начални за следващата.
 • Множество описи и отчети

Бюджети

Бюджети по приходи и разходи съставляват икономическите показатели на компанията и оперативно съпоставими с текущата счетоводна отчетност са източник за управленчески анализи и контрол.

Бюджети по обекти на себестойност са свързани с оперативния контрол и анализ на отделни елементи от стопанската дейност.

Вижте повече ...

 • Създаване и следене на бюджети по приходи и разходи по счетоводни сметки.
 • Създаване и следене на бюджети по обекти на себестойност – количествено и стойностно.
 • Копиране на данни между бюджети за съставяне на версии и бърза редакция.
 • Бюджетиране по тримесечия
 • Бюджетиране за година
 • Бюджетиране на ниво проект , събитие
 • Търговски бюджети – количествени и стойностни
 • Множество справки и анализи, графики

Дълготрайни Материални Активи

Цялостен механизъм за управление и поддържане на Дълготрайни материални и нематериални активи в една компания. Начисляване на данъчна и счетоводна амортизация по международните и националните стандарти. Автоматично осчетоводяване на начислената амортизация. Следене на потребителски характеристики на активите. Справки за нуждите на управлението попълване на Годишна данъчна декларация

Вижте повече ...

 • Поддържане на картотека с всички активи – дълготрайни материални и нематериални такива с всички основни характеристики необходими за счетоводни и бизнес цели.(локация, МОЛ,история на придобиване и пр.)
 • Начисляване на счетоводна амортизация по МСС или НСС
 • Начисляване на данъчна амортизация.
 • Преоценка на ДМА
 • Импорт / експорт  от файл и обработване на големи масиви от данни за ДМА
 • Печат на картона на ДМА
 • Описи като:
 • Прогнозен амортизационен план
 • Инвентарна книга
 • По инвентарни номера
 • По обекти
 • По обекти и МОЛ
 • По МОЛ
 • По обекти и ЕКОС-и
 • По ЕКОС-и
 • По Счетоводни категории
 • САПл - счетоводен амортизационен план
 • ДАПл - данъчен амортизационен план по месеци
 • ДАПл - данъчен амортизационен план
 • Поддръжка на номенклатура на Единен класификатор на основни средства (ЕКОС)
 • Възможност за добавяне от потребителя на собствени характеристики към ДМА: производствен капацитет; дата на профилактика и пр. с опция за изпращане на електронна поща за настъпващо събитие.