Материали

Контролирайте материалните потоци

BORA Material Management (BORA MM) ви дава пълен контрол на материалните активи като завършващ етап на логистиката при доставка на материали; обслужване на складовото стопанство като инвентаризация; управление на вътрешно складовата топология и разполагане на материали; експедиция на стоки; баланс на материалните потоци.

Материални потоци

Материални потоци дава баланса от възникване на клиентска Поръчка; преминаване през Производство и/или формиране на Заявка за доставка до издължаването от склада. Във всеки един момент се следи и поддържа резервиране на количества в склада. Всеки складов документ се свързва с разчетен или бизнес документ.

Вижте повече ...

 • Възможност за създаване на картони на Уникални изделия.
 • Категоризиране на Уникални изделия.
 • Възможност за създаване на картони на Партиди.
 • Категоризиране на Партиди.
 • Опис на наличностите в складовете.
 • Отчет за движение на продуктите в склада.
 • Създаване на характеристики на Уникални изделия и Партиди.

Склад

Управление на склада (Inventory Management) поддържа складовите транзакции в режим средно претеглен, LIFO, FIFO, партиден и дава снимка на наличностите с поддържана акуратна себестойност от движението на материалите, включително и при сторнирания. Модул Склад е елемент от процеса за контрол на материалните активи по веригата на доставка, обслужване на производството и продажба на клиент, и е средство за анализ и отчет на склад, АВС анализ и пр.

Вижте повече ...

 • Работа в различни складови обекти – среднопретеглени, партидни, LIFО, FIFO.
 • Дефиниране на права за работа на МОЛ по отделни складове
 • Създаване на приходни и разходни складови документи.
 • Следене на наличностите в склада.
 • Сторниране на документи с автоматично поддържане на актуална себестойност.
 • Връзка на складовите документи с другите модули на системата – Клиенти, Доставчици, Производство, Счетоводство.
 • Автоматично създаване на Фактури за продажба от един или няколко разходни складови документи.
 • Автоматично създаване на Фактури от доставчик от един или няколко приходни складови документи.
 • Експорт в предварително дефинирани образци в MS WORD – под формата на сертификати, приемо-предавателни документи и други в зависимост от нуждите на компанията.
 • Възможност за въвеждане на продукти с баркод с идентификация на продукт, партида, GS1
 • Възможност за контрол на продукти с баркод за предложени документи.
 • Възможност за импорт от текстови файлове.
 • Възможност за печат на етикети от наличности с отпечатване на баркод.

Инвентаризация на склад

Модула предлага различни сценарии и техники за инвентаризация, като частична инвентаризация, инвентаризация с използване на баркод с използване на data collector в of line режим.

Вижте повече ...

 • Инвентаризиране на складове от различен тип – партиден, среднопретеглен и др.
 • Стартирането на процеса по инвентаризация на склада, го заключва и не позволява складови транзакции до приключването на инвентаризацията.
 • Разпечатване на инвентаризационен опис.
 • Импортиране на данни от инвентаризация, съдържащи се в един или няколко текстови файла (delimited text формат), получени с помощта на Data Collector или по друг начин.
 • Автоматично създаване на документи за липси и излишъци.
 • Разпечатване на опис на разликите от инвентаризацията.
 • Преоценка на складове от тип среднопретеглен.
 • Разпечатване на протокол за разликите от преоценката.
 • Създаване на документи за преоценка.
 • Преоценка на отделни партиди.

Управление и мониторинг на склада

Управление и мониторинг на склада е среда и процеси за контролът на вътрешното движение в склада. Свързано е с изграждане топология на склада, като клетки и локации със свойства и документи за разполагане, движение и експедиция на материалите.

Вижте повече ...

 • Възможност за организиране на складовото стопанство с обособяването на отделни зони и клетки.
 • Пряка връзка на складoвата транзакция с модул Управление и мониторинг на склада.
 • Възможност за разпределяне на получени продукти по клетки.
 • Възможност за експедиция на продукти от клетките.
 • Възможност за вътрешно движение от клетка в клетка.
 • Следене на наличностите по клетки.
 • Стратегия за разполагане на продукти по клетките по предварително зададена логика и характеристики на продуктите.
 • Унаследяване на състоянието на партидата при партидни складове – блокирана, с изтекъл срок на годност или други статуси в зависимост от нуждите.