Клиенти

Подобрете обслужването на клиентите си

BORA Customer Relationship Management (BORA CRM) контролира търговските процеси,като ви позволява да поддържате високи стандарти за обслужване на вашите клиенти.

BORA CRM структурира бизнеса ви с предефиниране на правила за отношение на клиентите, и да реализирате търговски политики, като изградите профил на клиента като условия за доставка, условия за плащане, кредитни лимити, ценови листи и пр.

Поръчки

Обслужването на клиентите стартира със създаването на клиентски запис с търговски политики, съставянето на клиентските Поръчки, дефинирането на индивидуални търговски условия и спецификация в смисъла на сделка.

Вижте повече ...

 • Обработка на документи за сделки: клиентски поръчки, оферти, проформа фактури и др.
 • Импорт/експорт на данни от/към външни системи и файлове в различни формати.
 • Обработка на поръчки по BOM (Bill of Materials) спецификация.
 • Обезпечаване на клиентски поръчки от веригата за доставки, чрез генериране на заявки към доставчици, складови документи и производствени документи.
 • Работа с множество ценови листи с унаследяване на предефинираната за клиента.
 • Импорт на ценови листи.
 • Разценки на операции за обработки.
 • Следене на наличности по складове и блокиране за активни поръчки.
 • Отчет за скорост на продажбите на нови артикули.
 • Справка за активните поръчки с възможност за издължаване.
 • Възможност за настройка на множество условия за експедиция.
 • Процес на обработка на Клиентски поръчки с контрол на фазите на развитие: предложена,активна приключена.
 • Контрол на Кредитни лимити с роли на потребители за одобрение.

Фактуриране

Фактурата, като разчетен документ по сделката може да бъде създадена по различни сценарии. При онаследяване от поръчката могат да се издадат множество фактури със следене изпълнение на сделката.

Складовата транзакция (експедицията), като отделен факт и документ от фактурата позволява множество издължавания, свързани с една фактура. Друг сценарии, когато експедицията предхожда фактурата се обработва създаването на фактури от складови документи с автоматизация от предефинираните търговски условия.

Вижте повече ...

 • Обработка на документи за продажба във веригата на сделката: онаследяване на клиентската поръчка, множество фактурирания за една сделка, множество издължавания по фактурата, материален баланс на сделката.
 • Възможност на заменки при издължаване от склад и материален баланс.
 • Импорт/експорт на данни от/към външни системи и файлове.
 • Изготвяне на клиентски фактури от разходни складови документи.
 • Следене на наличности по складове и блокиране на фактурираните.
 • Отчет за Еко такса и Акциз върху извършените продажби.
 • Отчет за Вземания от клиенти по дата на падеж.
 • Отчет за документи, блокирали количества в складовете.
 • Отчет за издължени количества по фактури.
 • Възможност за настройка на печата на фактури в множество видове формуляри.
 • Настройка на методи за фактуриране за Billing системата.
 • Преглед на дневник на продажбите по ДДС.
 • Автоматично осчетоводяване на издадените документи за продажба

Продажби

Анализът на търговската дейност се извършва в Продажби предназначен за ръководителите по продажби. Процесите по обслужване на клиентите позволяват инициирането на търговският процес да се извършва от три точки: разчети (фактурите), материално издължаване, плащания. Анализите позволяват многостранно проследяване, както на отделна сделка, така и на различни сечения на продажбите.

Вижте повече ...

 • Описи със сечения по продажбите.
 • Опис на реализацията по валути, клиенти, центрове на приходи и дилъри.
 • Връзка на документи за продажба със складови документи и материален баланс.
 • Класация на клиентите по различни сечения.
 • Отчет за марж на сделките.
 • Марж на сделките по продукти и себестойност от Ценова листа.
 • Справка за продажбите по Счетоводни категории на продуктите и клиентите.
 • Обработка на картотека на изделията.

BORA Billing

BORA Billing автоматизира изготвяне на разчети с клиентите в множество дейности: експлоатация на съоръжения, техника, свързани с договори или обекти на компанията; изпълнение на задачи в сценарий на Case Management, Договори за наем или Абонаментни услуги. С установяване на параметрите на договора или отчетната единица следват множество автоматизирани процеси по импорт на ежемесечно отчитане на експлоатацията, изготвянето на фактурите и разпространението им.

Вижте повече ...

 • Възможност за масово издаване на фактури за продажба на база на постоянни и променливи величини на база сключени договори
 • Поддържане на Картотека на Изделия, на договорите, на съоръженията с експлоатационни характеристики формиращи цената
 • Импорт на Експлоатация на съоръжения по Договори от външни системи
 • Изготвяне на файл за изпращане на SMS, за уведомление.
 • Справки за Продажбите изготвени с BORA CRM Billing System
 • Активни анализи
 • Поддържане на Условия за фактуриране
 • Проследимост на процесите (Трасировка) на пакетни обработки

BORA EDI

Автоматично създаване на електронна фактура eFaktura на Банксервиз плюс образец в .pdf формат. Двустранна връзка с електронна търговия през сайтове.

Вижте повече ...

 • Импорт на фактури с BORA EDI Invoice формат, подходящ и за връзка с електронна търговия.
 • Импорт на фактури с TXT формат
 • Импорт на фактури с XML формат

ERP системата BORA Business Suite е официално сертифицирана от ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ за импортиране на фактури за продажба, чрез платформата COMARCH EDI за електронен обмен на данни (EDI).

Виж статия: Електронен обмен на документи с бизнес партньори, чрез интегриране на BORA BS с EDI платформата ECOD COMARCH

Мобилно приложение - BORA Тrader

Мобилно приложение за управление на Клиентски поръчки и извършване на Продажби в реално време

Вижте повече ...

 • Бързо въвеждане на Клиентски поръчки
 • Бързо създаване на Касови бележки и Фактури
 • Принтиране на Касови бележки и Фактури на момента, директно от телефона на търговеца
 • Работи на мобилно устройство( телефон, таблет ) с операционна система Android
 • BORA Trader работи напълно интегрирано с BORA BS и имате възможност да придобиете представа от работата му, като го свалите от Google Play Store.

Виж статия: BORA Trader - Мобилно приложение за управление на Клиентски поръчки и извършване на Продажби в реално време