Доставки

Управлявайте доставките

BORA Supply Chain Management (BORA SCM) постига гъвкаво управление и възможност за анализ на придобиване на вашите материални активи и тяхната оценка.

Наличието на актуална бизнес информация за пазара е едно от най-важните условия в съвременната бизнес среда. Това е едно конкурентно предимство, предоставящо редица възможности за фирмата. Вие имате пълен контрол над логистиката във вашата организация, чрез обхващане на заявката и процеса по доставка.

Логистика

Събирането и поддържането на актуална информация за доставчиците е първата фаза на Логистиката.

Това включва поддържане на данни за доставчика, като продуктова гама, ценова политика и условията за доставка. Едва след избор на подходящ доставчик се пристъпва към следващата фаза.

Вижте повече ...

 • Автоматична актуализация на данните за доставчика в номенклатурата на продуктите.
 • Обезпечаване на клиентски поръчки, производствени поръчки и проекти.
 • Възможност за въвеждане на ценови листи от доставчици.
 • Опис на покупките.
 • Опис на задълженията, по валути, центрове на разходи и снабдители.
 • Справка за връзката на документите за доставка със складови документи.
 • Опис на ценовите листи.
 • Справка за покупките по категории продукти.
 • Справка за покупките по доставчици.
 • Класация на доставчиците по обеми и региони.
 • Класация на доставчиците, оценени по ценова листа.
 • Класация на продуктите по обеми, региони и доставчици.
 • Класация на продуктите, оценени по ценова листа.
 • Справка за покупките по счетоводни категории на продуктите.
 • Опис на задълженията по валути и доставчици.
 • Настройки на схеми за експедиция, начини на пакетиране и маркировка, митнически характеристики и условия на доставка.

Заявки

Заявка към доставчик. Инициира процесът на закупуване на стока или услуга, регистриран в Доставки, съпътствани от условия на доставка, условия на плащане и условия за сервизиране.

Вижте повече ...

 • Въвеждане на проформа фактури, заявки към доставчици и др. документи.
 • Обезпечаване на клиентски поръчки и производствени поръчки, според въведените в програмата документи и анализ на наличностите и необходимите материали за обезпечаване на поръчките, за генериране на заявки към доставчици, за необходимите материали.
 • Възможност за използването на системата за контролинг, за одобрението на направените заявки.(виж система Контролинг)
 • Автоматично създаване на фактури за доставка, от една или повече заявки.
 • Автоматично създаване на фактури за доставка, от една или повече доставки (постъпление в склада).
 • Отчет за състоянието на заявките.
 • Отчет на заявките със свързани складови документи.
 • Отчет за заявките за обезпечаване на клиентски поръчки.

Външна търговия

Документите от Външна търговия участват, както в общите финансови потоци, така и в разпределение на разходите по доставка и формиране на доставна себестойност. Системата Интрастат се прилага за събирането на данни за вътрешнообщностни изпращания или пристигания на територията на България на стоки на Общността, които не са обект на Единния административен документ. Системата Интрастат на BORA BS e разработена в съответствие с приложимото законодателство.

Вижте повече ...

 • Въвеждане на Интрастат документи, митнически декларации, протоколи за самооблагане, протоколи за покупки/продажби по режима за касова отчетност на ДДС.
 • Експорт на фактури за митнически цели в Митническа декларация, експорт на Интрастат декларации, експорт на протоколи за самооблагане от фактури за доставка, експорт на протоколи по режим на касова отчетност на ДДС.
 • Дневници и месечни декларации по системата на Интрастат. Системата позволява автоматично изготвяне на месечните декларации по системата на Интрастат, след предварително въведени настройки.
 • Опис на фактури за митнически цели.
 • Митническа тарифа – тук можете да въвеждате или редактирате, вече въведената митническа тарифа.
 • Настройка на контекстния осчетоводител.

Доставки

Въвеждането на фактурите за доставка има пряко отражение при изготвяне на Дневници за покупка, в счетоводството и при изчисляване на доставна себестойност.

Вижте повече ...

 • Въвеждане на различни видове документи за доставка. Свързване/Разскачване с платежни документи и складови документи.
 • Възможност за импорт/експорт на фактури от/към външни файлове и системи.
 • Преглед на наличности, на продукти по складове.
 • Преглед на ДДС дневник на покупките.
 • Отчети за задължения към Доставчици по дата на падеж
 • Опис на покупките по контрагенти и месеци.
 • Различни варианти за разпределяне на разходи по доставки.
 • Настройка на контекстния осчетоводител.
 • Процес на обработка на поръчки за покупки Purchase Order Procesing
 • Известие за доставка / Стоки за Получаване Delivery Note / Goods Receipt Note
 • Разпределяне на разходи за артикули Allocation of Expenses to Items дебитни / кредитни известия Debit / Credit Note
 • Дневник на покупките Purchase Tax Registers