Документи

Подредете документите си

BORA Document Management System (BORA DMS) може да структурира и съхранява документите в контролирано файлово пространство във вашата компания. Изгражда нормативната база на документите и тяхното поддържане в съответствие със ISO стандарти. Осигурява електронен обмен на данни на вашата организация с други бизнеси.

Кореспонденция и Деловодство

Система за документооборот за организация на документите във вид на Деловодство за вътрешно фирмените и външните документи - във вид на Бизнес кореспонденция. Модулът поддържа регистри на издадените документи, средство за експорт на данните в MS Word по създадени образци, поддържани като формуляри от Системата по качество и връзка на документите с останалите модули в системата.

Вижте повече ...

 • Възможност за създаване и регистриране на входяща и изходяща поща.
 • Регистър на документите чрез бързо и лесно структуриране на списъците.
 • Възможност за печат на списъкът с документи.
 • Възможност за експорт в образци на MS WORD на документи – писма, молби, протоколи, сертификати.
 • Връзка на Кореспонденцията с други модули на BORA BS.
 • Бързо и лесно откриване на експортираните файлове във файловата среда.
 • Възможност за изпращане по е-мейл на текстът на документите за кореспонденция с един бутон.
 • Прикачване на файлове в електронна папка към кореспонденцията.
 • Workflow с фази на развитие на документите с контрол на одобрението в режим на Контролинг.

BORA Quality Management System

BORA QMS позволява изграждане и поддържане Документирана Система за Управление на Качеството по ISO стандарти или други документи с подобна организация.

Потребители са с предварително дефинирани роли при изграждане и поддържане на Документирана Система за Управление на Качеството. Те са подпомогнати за структуриране и разработване на документите на системата по качество и тяхното поддържане.

Разработване на документите включва:

 • Организация на база от данни за всички документи, тяхната актуална версия
 • Преглед и одобрение от упълномощени служители
 • Продуциране на документите от базата данни в образци на MS Word

BORA QMS е част от настройката на BORA BS като цяло и включва дефиниране на процеси,типове и образци на документите и управление на Файловото пространство.

Вижте повече ...

 • Среда за даване на роли на участниците от групата по създаване и поддържане на Системата за управление на качеството (СУК).
 • Дефиниране на процесите в компанията, обхванати от СУК.
 • Дефиниране на типовете документи: Процедури, Инструкции, Формуляри и др.
 • Планиране, изграждане и обслужване на СУК.
 • Автоматизиране на процесите на разработване и структуриране на документите на СУК.
 • Автоматизиране на процесите по създаване и поддръжка на документите на СУК.
 • Електронно представяне за обсъждане и одобрение на документите на СУК.
 • Представя удобна база данни за всички актуални версии на документите по качество.
 • Директна връзка с файловото пространство.
 • Архивиране на стари версии на документите.
 • Поддържане на регистри на разпространените актуални версии.
 • Лесна редакция и създаване на нови версии на документите.

BORA Business To Business

BORA B2B, създава норми и технология, позволяващи електронен обмен на данни (BORA EDI) за обмен на данни между различни решения с единни формати и правила.

Структурата на съобщенията са определени като EDIFACT съобщения и се обработват BORA BS като двустранен обмен с други партньори – доставчик или клиент.

Обмен на документи са свързани с процеси по движение на материалите – складови документи; търговски документи – клиентски поръчки и заявки, разчетни документи – клиентски фактури за доставка, номенклатури на продукти и контрагенти и пр.

e-Bank statements – БОРИКА – Банксервиз, като междубанков оператор предоставя услугата за оторизиран достъп на банкови извлечения, които се изчитат, трансформират и зареждат в BORA BS.

e-Faktura – Тенденция, като европейска практика, е преминаване към електронен обмен на фактури. BORA BS подготвя автоматизирани процеси за обмен на фактури с WEB услугите на БОРИКА - Банксервиз

Вижте повече ...

 • Обмен на данни с други партньори (доставчици или клиенти) с EDIFACT - формати:
 • Обмен на съобщения: ORDERS – Клиентски ПОРЪЧКИ – входящи съобщения.
 • Обмен на съобщения: ORDRSP – Потвърждения и промяна на Клиентски ПОРЪЧКИ – изходящи съобщения.
 • Обмен на съобщения: DELVRY – Съобщение за доставката (Delivery note) – изходящи / входящи Обмен на съобщения.
 • DESADV - Информация за доставката в структурата на Опаковъчен лист, с подробна информация от пакетирането и съответните баркод идентификатори - входящи съобщения.
 • Обмен на съобщения: WHTRAN – Складови документи - информация за продукта или стоката – изходящи / входящи съобщения.
 • Обмен на съобщения: INVOIC - Фактура - изходящи / входящи съобщения;
 • Обмен на данни XML - формати:
 • Формат на фактура във формат на Банксервиз.
 • Обмен на данни CSV, TXT - формати:
 • Формат на плащания във формат на Изипей.
 • Формат на плащания във формат на НАП, НОЙ, пенсионни фондове.
 • Свободно дефинирани формати за всички Активни отчети.