Бизнес анализи

Анализирайте бизнеса си с BORA Business Intelligence

Един от особено ценните ресурси на една организация са данните. Те се намират навсякъде – в търговските операции, бюджетите, човешките ресурси и пр. Те могат да се съхраняват в множество среди: във файловете, в структурирани бази данни, на различни места в компанията и в различни обеми.

BORA Business Intelligence (BORA BI) структурира, интерпретира, интегрира данните от BORA Business Solutions за предоставяне на информация за анализ и управление, достъпнa по всяко време, компактно представенa и в изчистен интерфейс, насочена по йерархията на управление на организацията.

Бизнес анализи

BORA Business Intelligence е система за Бизнес анализи от трето поколение, които притежават апарат за дефиниция на дименсии, процеси и методи с ERP системите и други бази данни. Съчетават отчета и анализа на съхранени структурирани данни в хранилища и оперативни онлайн анализи.

Бизнес анализите поддържат характеристики за дефиниране на потребителско пространство с основни дименсии за Направления; Дейности; Разходи посредством процеси за Зареждане, Разпределение; Консолидация и Калкулация формират различен набор от Аналитични бизнес отчети, специфични за компанията.

Аналитичните бизнес отчети са предназначени за анализи от мениджмънта на една компания и отговорят на извикванията на стила и начин на управление на компанията.

Процеси

Процесите в BORA BI се осъществява с оперативна интеграция на данни от BORA Business Suite системата и съпътстващи други приложения и файлове, с възможността BORA BS като ERP система, да бъде източник на данни и да бъде разположено оперативно поддържане на дименсиите за аналитични отчети.

BORA BI дава възможност за планиране, предоставяне и публикуване на отчети и анализи в различни среди до различни групи потребители по йерархията на управление.

Автоматично обновява анализите и отчетите, базирани на текуща оперативна информация.

Предоставяне и публикуване на информацията. Автоматизация на анализите, отчетите базирани на обновена информация и предоставената потребителите по нива на отговорност.

BORA BI поддържа структурирана база данни за аналитични отчети, средства за дефиниция на дименсии и методи за трансформация на данни, описание на отчетите и средства за презентация на отчетите.

Дименсии

Аналитичните бизнес отчети на една компания се базират на стандартните счетоводни записвания, общо приети показатели за оценка на бизнеса и специфични за компанията показатели.

Аналитичните бизнес отчети поддържат характеристики за дефиниране на потребителско пространство с основни дименсии:

  • Направления (Divisions);
  • Дейности (Business fields);
  • Разходи (Costs)

Към тези дименсии се наслагат аналитичностите и категоризациите на BORA BS за съставяне на детайлни отчети.

Дименсиите се поддържат изцяло в счетоводните записи и в обектите на себестойност и са основата за създаване на Аналитичните бизнес процеси.

Съставянето на счетоводните записи и обектите на себестойност са автоматизирани и произхождат от Оперативните процеси в BORA BS.

Вижте повече ...

  • Среда за дефиниране на собствени отчети със специфична логика
  • Съхранение на отчетите по периоди и сравнителни анализи между тях
  • Импортиране на данни в отчетите от външни източници ( примерно Excel файлове)