Активни отчети

Възползвайте се от активните отчети в BORA Business Suite

Активните отчети представят данните на BORA BS с възможности :

 • Представят тематично данните в списъчно табличен вид.
 • Интерактивно средство за извличане, редактиране, добавяне и изтриване на данни чрез списъка.
 • Обмен на данни чрез импорт/експорт в Excel, Word, TXT,EDI формат.
 • Гъвкава настройка и дизайн от потребителите за създаване на галерия от отчети;

Отчети

С помощта на линията с инструменти, данните могат да се ограничат чрез подходящ филтър като обем, и да се изведат желаните колони, чрез избор на полета.

В линията за групиране може да се постави желаната колона или колони, с което се постига желана структура на данните със сумиране на цифровите полета.

Получения резултат с потребителския дизайн може да бъде съхранен за бъдещо повторно ползване, чрез запис на изгледа. По този начин потребителя може да си създаде галерия от изгледи (теми).

Резултатът може да бъде отпечатан като готов отчет, или данните да бъдат експортирани в Excel за допълнителна обработка.

BORA BI Активни отчети осигурява за Вас:

 • Списъчно представяне и обработване на данните с възможност за потребителски настройки (колони,оцветяване,суматори)
 • Отваря реда във форма на документа за редакция и добавяне
 • Филтрира данните от потребителската заявка, и допълнително интерактивно филтрира резултата
 • Допълнително манипулира списъка като показва / скрива:
 • Дърво:представяне в дървовидна (йерархична) структура
 • Филтър:Филтър върху документите от списъка
 • Форма:Представяне на данните на реда във форма
 • Връзки: Връзки на документа с други документи или данни
 • Текст на клетка: визуализация в отделен контрол на текста с цел разчитане на дълги текстове
 • Баркод: баркод въвеждане на данни.
 • Потребителски настройки на средата
 • Търсене: търсене на текст в списъка
 • Филтър:отваря в първия ред на списъка ред за задаване на критерии за филтриране.
 • Линия за групиране: отваря линия за групиране над списъка за поставяне на колони за групиране
 • Събиране на групи: събиране на групи от списъка по зададени колони
 • Свиване на колони: разгъва колоните в списъка до размера на най-голямото поле
 • Импортирани колони: показва само импортираните колони
 • Първоначално състояние: връща настройката на списъка до първоначалното състояние
 • Управление на изгледи: потребителя може да определи изглед на списъка в резултат на настройките
 • Настройки на колони: имена на колони, цветове, видимост
 • Избор на полета: избор на полета от списъка за визуализация
 • Сортиране: сортиране на колона
 • Представяне на данните
 • Списък: списък по подразбиране
 • Йерархия: представяне на два списъка: първия създава водещ ред , а втория показва други данни свързани с него
 • Секции: водят сборни редове и следват данните
 • Сборни: водят данните и следват сборните редове
 • Показване на общите данни
 • Среда: Импорт
 • Excel: във формата и имената на списъка
 • .txt: с настройка на разделителя
 • BORA EDI: дефинирани образци в BORA B2B
 • Среда: Експорт
 • Excel: с формата списъка и имената на колоните
 • Word: по предварително създадени образци.
 • .txt: с настройка на разделителя
 • BORA EDI: дефинирани образци в BORA B2B
 • Clipboard
 • Връзки - общи
 • Детайли - детайли на документи
 • Допълнителни характеристики
 • Бизнес документи
 • Работна папка – BORA DMS файлово пространство
 • Дискусии
 • Връзка с Търговски процеси
 • Финанси
 • Доставки
 • Материали
 • Клиенти
 • Връзка с Производство
 • Проекти
 • Производство
 • Сервиз
 • Пласмент
 • Транспорт
 • Връзка с Персонал

Ribbon контейнер

Всеки модул притежава един или няколко основни списъци на документи – регистри, които са представени като Активни отчети и са поместени в контейнер с Ribbon управление, наричано от Microsoft "Fluent User Interface." Документите и връзките между тях, породени от процесите се обработват списъчно посредством Активните отчети в един Ribbon контейнер, като гъвкаво средство за обработка. Посредством инструменти на Активните отчети, данните се представят многомерно по критерии на потребителя и могат да се извеждат в различни среди за анализ и обмен на данни.

Един Ribbon контейнер в себе си съдържа Папка с обслужване по темата:

 • Активни отчети – списък от разнообразни отчети по темата
 • Аналитичени отчети – възможност за обработка на данните с интерактивни OLAP функции за визуализация
 • Отчети – готови за печат
 • Настройки – собствен потребителски профил
 • Номенклатури – редакция на линейни номенклатури
 • Дименсии - описание на пакети с характеристики
 • Баркод - настройка на баркод обслужване
 • Процеси – описание процеса и обслужване на JobLog-а
 • Контексна помощ – за всяко едно от приложенията в контейнера.