Анализи и отчети

Анализирайте бизнеса си с BORA Business Suite

Когато вашият бизнес се управлява от BORA Business Suite, вече можете да получите по-дълбок финансов поглед в компанията, можете да контролирате активите и работната сила на вашата организация посредством единна система за отчети и анализи.

Отчетността в BORA Business Suite присъства във всеки модул с множество предефинирани отчети и анализи, предназначени за различните нива на управление.

Тези отчети се надграждат с гъвкави средства за изготвяне на опретивни отчети и анализи с активното участие на потребителите. Това са Активните отчети и Аналитичните бизнес отчети, като инструменти за обработка на данните с възможност за лесно извличане на нова полезна информация.

Трета възможност са Аналитичните бизнес анализи с BI архитектурата чрез BORA Business Intelligence, в интеграция със останалите системи от BORA Business Suite с възможността за поддържане на единна среда от дименсии и процеси за аналитични отчети.

  • Активни отчети - Активните отчети са интерактивно средство, да представят данните на BORA BS за организиране и анализ на данни в табличен вид. Информацията е сечения от данни, представени като списъци, организирани в редове и колони.

    Възможностите за избор на данни от потребителя, последващото манипулиране на списъците позволява оперативно, бързо и лесно съставяне на електронни отчети.

    Активните отчети с продуктивно средство за обработка на потоци от информация, като потребителят може да прави промени, като редактира, добавя, изтрива данни, съгласно логиката на приложението и правата.

  • Аналитични отчети - Анализите в реално време в стил OLAP се осъществява от Аналитични бизнес отчети, като интерактивно средство за представяне на данните в различни разрези, и агрегиране чрез така наречените кубове.
  • Бизнес анализи - BORA Business Intelligence е система за Бизнес анализи от трето поколение, които притежават апарат за дефиниция на дименсии, процеси и методи с ERP системите и други бази данни. Съчетават отчета и анализа на съхранени структурирани данни в хранилища и оперативни онлайн анализи.

Бизнес анализите поддържат характеристики за дефиниране на потребителско пространство с основни дименсии за Направления ;Дейности;Разходи, посредством процеси за Зареждане,Разпределение; Консолидация и Калкулация, формиращи различен набор от Аналитични бизнес отчети, специфични за компанията.

Аналитичните бизнес отчети са предназначени за анализи от мениджмънта на една компания и отговорят на извикванията на стила и начин на управление на компанията.

 

Виж статия: BORA Business Intelligence - Принципи на действие