Категории

Публична
секция
 
     

BORA Industry Solutions – Принципи на действие

май 27 2014

Производствено ориентирани системи

BORA Industry Solutions (BORA IS) са системи за управление на производството и реализация на конкретни бизнес практики на стопанската дейност.

Проблемно ориентираните системи са реализация на практики в някой вертикални сегменти на стопанската дейност. Повечето от тях са с по-голям универсализъм като принципи на действие, което позволява кратък срок на адаптация и доразвитие на проблематиката.

Пример за гъвкаво и универсално средство с големи възможности за адаптиране към разнородни дейности е Управление на Проекти, с които могат да се управляват ресурсите на разнородни проекти.

Друго решение с висока степен на пригодност е Управление на Сервизната дейност. Посредством настройки системата има специализирано подмножество за Управление на Авто сервиз.

BORA Manufacturing

BORA Manufacturing - Управление на Производството гъвкаво управлява оперативно производството като:ресурси,капацитет, труд,себестойност.

Управление на Производството в BORA BS е система с общо предназначение за решение на различни практики на производствена дейност. То е интегрирано с останалите модули в системата. Използва общия ресурс на описание на продуктите и материалите.

Описанието на изделието, включващо съставни елементи се дефинира като Комплексно изделие (BOM-Bill Of Materials), където освен съставните материали се описват операциите с различни нива на влагане, времетраене, квалификация на персонала за изпълнение, машина или съоръжение за извършване на операцията.

Система Производство поддържа два вида организация:

Непрекъснато производство управлява производството като съставя плана чрез производствени поръчки отчита извършеното със сменен рапорт.

Непрекъснато производство обслужва процеси, свързани с партидна отчетност на производството. Това са серии от производство на еднотипни изделия, чиято идентификация може да бъде групова във вид на партиди. Ако липсва такава практика отчета на производството може да се извърши на времеви принцип чрез отчетните документи от типа на сменен рапорт.

Планиране на производството е инициализиращата и организационната част на производствения процес. Интеграцията на системата с търговската верига се състои в обобщаване на клиентските поръчки и съставяне на производствени такива.

Производствената поръчка създава записи за всяка производствена единица, предназначена за клиенти или е отразява вътрешно фирмено дефинирана производствена програма. Описва материалите и операциите за производство на изделието. Описва ресурсна обезпеченост на поръчката.

Разполагането на поръчката във времето съобразява капацитета на машините и съоръженията и тяхната натовареност.

Планирането на производството свързва изпълнението на производствената поръчка с отчетните документи при непрекъснато производство. Тук се описват уникалната идентификация на продукта като партида при непрекъснато производство.

Отчитането на производството се извършва с документи от тип Сменен рапорт и може да отразява изпълнение на множество Производствени поръчки като вложени материали и изпълнени операции и формира изпълнението на Производствената поръчка.

Дискретно производство е подходящо да организирате производството на уникални изделия, отчитани по сериен номер с пълен разчет на материали и труд, разчети с клиента.

Дискретно производство обслужва дейностите по изготвяне на уникални изделия, които се идентифицират със сериен номер. Всяко изделие се съхранява в Картотека на изделията с отразяване на всички търговски и производствени характеристики и събития по време на продажбения период и след него.

Основният производствен документ от тип Работна или технологична карта на изделието се явява производствена поръчка, където се описва Възложителя и Изпълнителя като обект на фирмата и екип. Разполагане във времето за изпълнение на изделието.

Посредством дървовидна структура изделието се описва като разгръщане на материали и операции, влагани като единични позиции или в комплексни изделия. За материалите се предлага текущата себестойност от склада, а за операциите нормо времената за изработване и разценка на труда. Това позволява да се поддържа пряка себестойност на изделието. Чрез включване на елементите на общо цехова себестойност, в изделието се формира пълната себестойност и съпоставена с продажните цени оперативно дава маржа на сделката.

Материалната обезпеченост се получава непосредствено предлагане на Искане за отпускане на материали с блокиране (резервиране) на материалите в склада.

Работната карта описва необходимите реквизити за няколкократно автоматично изготвяне на фактури и разчети с клиенти.

Когато бройките на изделието с едни характеристики в Работната карта са повече от едно е създаден механизъм за множествена регистрация в Картон на изделието.

Работната карта съдържа в себе си плановата част и на практика отчетите отразяват прогреса на изпълнение.

BORA Services

Управление на Сервизната Дейност е съвременна технологична среда за оказване на сервизни услуги. Това ви позволява да организирате сервизната си дейност, като самоконтролиращ се работен процес по обслужване на клиентите и да управлявате ресурсите ефективно.

BORA Services обслужва специфична производствена дейност по приемането и обработката на сервизни поръчки. Процеса се инициира с възникването на сервизното събитие, предадено по Интернет или въведено в системата.

Приетата Сервизна поръчка има фази на развитие от приемане на поръчката, назначаване на сервизен екип, дефиниране на материална обезпеченост и необходими сервизни операции. Координацията на екипа с различни роли се поддържа през MS Exchange Server за известяване на прогреса на поръчката.

Всяко изделие (обекта на сервизиране) има картон съдържащ търговска информация за доставчик / клиент, времена на доставяне и експлоатация, компоненти на изделието и условия на сервизиране и др. Картотеката на изделията може да съдържа исторически данни – изделия продадени и подлежащи на сервизиране преди внедряване на системата, като могат лесно да бъдат мигрирани. Изделия които са текущо произведени и обслужени от BORA BS Система Производство автоматично зареждат картотеката на изделията. Ако изделието е доставено, то в търговската верига на BORA BS обезпечава създаването и поддържането на Картона на изделието. Всички сервизни събития се регистрират в Картотеката на изделията.

Следи материалната и ресурсна обезпеченост и отчетност, като процеса се финализира с изготвяне на фактура за клиента за вложените материали и операции. С отчитане на условията за плащане BORA BS Сервиз има връзка с Открити плащания.

Решават се въпросите по изпълнение на гаранционни и планови ремонти.

Вложените резервни части и материали в сервизната поръчка изготвят автоматично Складови документи за изписване на материали.

Обслужването на сервизната поръчка се извършва от служители с различни роли, като системата за сигурност позволява само оторизирани действия на служителите.

Извършените операции се извършват от един работник или екип и автоматично се изчислява заработката по правила с възможност за задаване на коефициент на трудово участие. Заработките в BORA BS Сервиз пакетно се включват в Заплатите на персонала.

BORA BS Сервиз е решение с общо предназначение, като има специализиран режим на работа за АВТО Сервиз с отчитане на спецификата на авторемонтната дейност. В АВТО Сервиз се поддържа картотека на Марки/Модели/модификации с отчитане на специфичните операции за всяка една от тях. В номенклатурата на резервните части се поддържат замени.

BORA Project

Управление на ПРОЕКТИТЕ е подходящ за широк кръг дейности с организационна и отчетна страна.

Това могат да бъдат проекти по строителство, конструкторска дейност, маркетингова дейност, логистика и много други.

Множество дейности се свеждат на практика в изпълнение на Проекти. Проекти е инструмент за организация, планиране и отчитане на голям кръг дейности, свързани с изпълнение на не рутинни операции и производствени процеси.

Проекти са разработени в три направления: Планиране, Ресурси и Изпълнение.

Планирането е свързано с дефиниране на задачи и разполагането им във времето. Обикновено една компания има опита от решаването на такива задачи и процедурата за изпълнение е обвързана със системата по Качество. Тогава може да си използват предварително съставени образци на проекти, които се копират в проекта и модифицират.

Ресурсната обезпеченост на една задача от проект е свързана с дефиниция на служители за изпълнение на задачата, един от който е отговорник. Друг ресурс е материалната обезпеченост. Тя се описва в задачата като материали и операции, количествено и стойностно.

Изпълнението на задачата се отразява в три аспекта: изпълнение във времето (изпълнение на графика), обяснителна записка на изпълненото, вложени ресурси. Изпълнението може да се третира и чрез отделен документ – Работна карта, за персонално отчитане на задачите, където се остойностяват труда на изпълнителя и автоматично се отразява в изпълнение на проекта.

Проекти е напълно интегриран с BORA Business Suite. Оценката на ефективността на проекта се извършва като се обяви като Обект на Себестойност. Проекта може да се бюджетира самостоятелно и изпълнението на бюджета да се следи по безспорни счетоводни данни. Изпълнените задачи могат да се фактурират към клиента.

Проекти е интегриран с Microsoft среди в стремеж да използва и допълва възможностите на двете среди. Проекти извършват експорт към MS Project и обменят данни за времевото разполагане на задачите. Задачите на Проекти са интегрирани с MS Exchange Server с възможността за изпращане на задачата във вид на поща, също така и в експорт на Tasks.

BORA Pharmacy

Фармацевтична Дейност отговаря на изискванията на GMP практики и закона за лекарствените средства и търговски инструмент за обслужване на тази специфична търговска дейност.

BORA IS решението за Фармацевтичната индустрия е свързано с разгърнати функционалности за отразяване на спецификата при търговия с фармацевтична продукция и отговаря на изискванията на GMP практики. Номенклатурата на лекарствените средства могат да се категоризират по производител или лекарствено вещество, поддържат характеристики за генерично име, задаване на различни фасети.

Системата притежава картон на всяка партида на лекарствено средство с поддържане на данни за срока на годност, управление на карантинния статус от процесите на свързаните документи, блокиране и изготвяне на писма за известяване на клиентите, закупили тази партида.

Система Материали включва и модул Управление и мониторинг на склада за документалното отразяване на вътрешно складовите транзакции с управление на зони и клетки.

Склада се обработва партидно с контрол на наличностите и срока за годност. Фактурата за продажбата се изготвя автоматично от складовите документи, като се поддържат връзки между двата документа и печата на фактурата съдържа реквизитите и на съответната партида.

BORA Shipment

Управление на ПЛАСМЕНТА организира и управлява ефективно експедицията и контролира разходите по обслужване на транспортните средства и пласьори.

BORA BS Пласмент управлява дейността по организация и отчитане на пласмента в една организация и организиран в две насоки: финална обработка на продукцията или стоките в склад и организация на експедицията по клиенти, транспортни средства и пласьори.

Обработка на стоките е свързана с процеса на пакетиране - изготвяне на опаковъчен лист, изготвяне на гаранционни карти, идентификация на продуктите с етикети и бар кодове.

Последващата фаза на експедиция на продукцията и стоките е свързана с установяване на график за транспорт, назначаване на подходящи превозни средства, изготвяне на придружаващи пласмента документи за експедиция и предаване на стоката на клиента с последващи разчети обобщавани в Нареждане за експедиция.

Системата поддържа маршрути при регулярна работа за описване на графика на маршрута, разстоянията, градски и извънградски маршрут, задавани при издаване на Нареждането за експедиция.

Отчета на пласмента включва отчет на транспортното средство и шофьора, пласьора и пласмента като цяло.

BORA Fleet Management

Управление на ТРАНСПОРТА организира и управлява ефективно транспортни средства и персонал за ефективно планиране и отчитане, и анализ на себестойността на транспортната дейност.BORA BS Транспорт управлява дейността по изготвянето и поддържането на Пътен лист, като основен документ за планиране и отчитане на транспортната дейност.

За транспортните средства се поддържа картотека с отразяване както на базова информация, така и експлоатационна с възможности за изготвяне на графици за техническо и административно обслужване.

Системата поддържа маршрути при регулярна работа за описване на графика на маршрута, разстоянията, категории на маршрути, използвани предефинирано при създаването на Пътния лист.

Отчета на транспортната услуга позволява обработка на различни количествени показатели на транспортната услуга като пробег, тон-километри, курсове и събитийни: денгуби, нарушаване на условията на транспорта и пр.

Отчета може да се извършва напълно обективно, чрез връзка с GPS системи и методи за извличане от тях на оперативна информация по реализиране на транспортната услуга.

С правила на ценообразуване и ценоразписи, отчетната страна подава информация към BORA Billing системата за изготвяне на разчети (фактури).

По същият начин информацията се подава към BORA HR и обработва като ИРЗ за водачите.

Интеграция със Система Доставки и Система Сервиз позволява да се достигне до Себестойност на транспортната услуга, и издръжка на превозното средство.

BORA Solutions© 5.1.2-1 BORA Industry Solutions-Принципи на действие