Категории

Публична
секция
 
     

BORA Business Suite - Архитектура

май 23 2014

BORA Business Suite - Архитектура

BORA Business Suite (BORA BS) е пакет от системи и приложения за управление на бизнеса. Като ERP, HR, BI софтуер, съчетано с решения за конкретни индустрии дава възможност за покриване на нужди за управление на бизнеса на широк кръг компании.

BORA BS е предназначена да рационализира бизнес процесите в една организация за по-добър контрол и производителност, и подпомагане на вземането на решения.

Концепция

BORA BS е разработена в концепциите на IBM COPICS (Communications Oriented Production Information and Control System) и развитието на ERP (Enterprise Resources Planning) и BI (Business Intelligence) системите до днес.

Концепцията на BORA BS е система за Управление на Делова активност, като обхваща дейностите за производство през клиентските поръчки и планиране на производството, доставки, производство и пласмент и експедиция. В управление на деловата активност BORA BS включва и Управление на основните ресурси на Стопанската дейност: машините и съоръженията, човешките ресурси, материалите, финансите. Управлението на Деловата активност e слой и среда за съставяне на записи за публикуване в слоя за Счетоводна отчетност. Двата слоя на Деловата активност и Счетоводната отчетност са хранилище на данни за извличане и съхранение в слоя за Бизнес анализи. Като широко мащабно решение, осигурява висока степен на автоматизация на стопанските, финансови и бизнес процеси за постигане на ефективно управление:

 • Работа на корпоративни клиенти при конкурентен достъп,
 • Достъп в разпределена структура от отдалечени работни места с използване на Интернет,
 • Надеждност на данните с използване на RDBMS - MS SQL Server,
 • Интегрирана с продукти Microsoft Office, Microsoft Windows Server,
 • Разширяемост и скалируемост с използване на Component Object Model (COM+) технологията,
 • Потребителски интерфейс, съобразен с Windows Interface Design Guidelines,
 • Поддръжка с онлайн достъп за лесна инсталация, настройка и администрация.

BORA BS е процесно ориентирана система за управление на работните потоци, които отразяват документите и транзакциите между участниците в бизнес процесите, съобразно техните роли.

Модел на приложението (Application model)

Моделът на приложението е една абстракция за изграждането на едно приложение и е разделен  на няколко специфични “под-модела”.

Бизнес модел (Business model)

BORA BS предоставя функционалности за информационно обслужване на компанията, ориентирани към различните нива на управление: Оперативно; Тактическо; Стратегическо

Потребителите на BORA BS са ориентирани по съответните нива на управление и са организирани в категории и групи потребители. Принадлежността на даден потребител към дадена група е свързана с неговата роля:

Изпълнители: Оперативно ниво за регистрация на факти и транзакции (Transaction Processing System)

 • изготвяне на документи,
 • участие в работния поток,
 • поглед върху резултатите от поверени  стопански операции.

Организатори: Тактическо ниво за планиране, отчет и управление на бизнеса (Management Information System)

 • поддържащи функции по настройка и параметризиране на бизнеса,
 • задаване на плановата част на дейностите,
 • отчет и анализ на резултатите и корективни действия.

Ръководители: Стратегическо ниво за вземане на решения (Decision Support System)

 • наблюдение на икономическите процеси,
 • анализ на статиката и динамиката на стопанските операции,
 • вземане на решения по структурно определящи насоки.

Модел на разработката (Development model)

Този модел експонира процеса на развитие и разработка, управление на процесите, контрол на решението.

Потребителски модел (User model)

Функционалностите, които са достъпни за потребителя са в зависимост от ролята и са предоставени в структурата:

 • Система,
 • Модул,
 • Приложение

Функционалностите на BORA Business Suite са организирани в пакети от системи със следната структура:

Управлението на деловата активност организира работните потоци по обслужване на компанията в бизнес контактите като предхождащи или завършващи финансовите и стопанските операции, свързани с взаимоотношенията с клиенти и доставчици, управлението на активите - материални, нематериални, човешки и цялостната финансова и счетоводна отчетност.

Бизнес решения - системи с общо предназначение - BORA Business Suite (BORA BS):

 • Документи
 • Финанси
 • Доставки
 • Материали
 • Клиенти
 • Счетоводство
 • Контролинг

Управление на стопанската дейност обхваща процесите в компанията, свързани с организация и реализация на производствената дейност.

Промишлени решения - проблемно ориентираните дейности са организирани в BORA Industry Solutions (BORA IS):

 • Проекти
 • Производство
 • Сервиз
 • Пласмент
 • Транспорт

Управление на Човешките ресурси - BORA Human Resources (BORA HR) обслужва ресурси за:

 • Организация на персонала
 • Подбор и обучение
 • Кадри
 • Отчитане на труда
 • Заплати
 • Ведомости

Анализи и отчети - BORA Business Intelligence (BORA BI):

 • Активни отчети
 • Аналитични отчети
 • Бизнес анализи

Системите са структурирани в тематично обособени модули обикновено ориентирани по ролите на потребителите. Това позволява прецизно определяне на правата на всеки потребител и достъп до функционалности, отговарящи на неговите потребности. Същевременно могат да се зададат и права върху данни за всеки потребител, което дава областта на действие.

Приложенията са отделни функционалности и преди всичко се предоставят на широк кръг потребители които нямат разгърнати роли, например мобилно приложение за заявяване на отпуск и пр.

Логически модел (Logical model)

BORA BS работи като клиент/сървър приложение с използване на трислойна архитектура, базирана на Microsoft COM+ технологията, осигуряваща следните услуги:

 • User Services
 • Business services
 • Data services

User Services (Presentation tier)

Осъществява достъпът на потребителя до приложението. Навигацията в BORA BS v7 се осъщестява с Outlook Style меню, а във версия 8 с Metro Style меню.

Това ниво представя данните на потребителя и опционално позволява обмен, корекцията на съществуващи и/или добавяне на нови данни.

Средствата за представяне и обмен на данни са преди всичко във вид на списъци и диалогови форми с навигация в площта на приложението с използването на Ribbon лента с инструменти в стил на Microsoft Fluent User Interface.

Business services (Middle-tier)

В това ниво се съдържат правилата, по които потребителя манипулира данните посредством компонентите от Data access нивото. Елементите на това ниво не са свързани с точно определени клиенти. Техните услуги са на разположение на всички приложения. Бизнес правилата могат да бъдат бизнес алгоритми, бизнес контрол и т.н.

Data services

Позволява на бизнес компонентите програмно да достъпват данните. Тук могат да се причислят всички онези части от програмната логика, които доставят най-ниското видимо ниво на абстракция за манипулиране на данните. На това ниво се поддържа съществуването и интегритета на данните.

Технологичен модел (Technological model)

BORA BS е разработена с инструментални средства на Microsoft: MS Visual Studio 6.0, MS Visual Studio .NET, MS SQL Server, Microsoft .Net Framework

Сървърни среди:

 • Операционна система - работи под управлението на Windows Server 2008 / 2012 / 2012 R2 / 2016
 • Сървър за база данни - MS SQL Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2014 / 2016 / 2017 (включително Express Editions)
 • Сървър за приложения – използва Component Services (COM+) от MS Windows и Windows Communication Foundation (WCF) от .NET Framework
 • Други сървъри и технологии – MS Windows Server Remote Desktop Services (RDS), MS Windows Server Internet Information Services (IIS), MS Exchange Server (опция).

Клиенти:

 • Операционна система: MS Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
 • Допълнителен софтуер: MS .NET Framework 3.5 SP1 и MS .NET Framework 4.5, MS Office (опция)

Интеграция:

 • MS Exchange Server може да се използва както за транспортна среда като email server, така и за връзка със задачи на MS Outlook (изисква и MS Office).
 • MS Remote Desktop Services (Terminal Services) може да се използва за осигуряване на локален и отдалечен достъп до всички функционалности на системата дори при използване на разнороден по вид и производителност хардуер.
 • MS Office успешно е интегриран в BORA BS в следните направления: експорт на документи с използване на MS Office Word шаблони (.dot) като бланки, импорт и експорт на информация от и към MS Office Excel, изпращане на експортирани документи като прикачен файл в MS Office Outlook електронна поща (изисква MS Exchange Server), изпращане на описанието на проект или задача по електронна поща.

Физически модел (Physical model)

Този модел дава архитектурата на системата като база данни, компонентен модел и потребителски интерфейс и се предоставя на потребителя с предефинирани основни данни и номенклатури, модели за работа, сметкоплан и основни настройки, което позволява стартиране на системата веднага след инсталацията и бързо въвеждане в експлоатация.

BORA Solutions© 5.1-1 BORA Business Suite - Архитектура