Категории

Публична
секция
 
     

Новото в Build 8.2.009

апр 21 2021

BORA Shell

Номенклатури

Добавен е нов бутон Характеристики във формите за документи и характеристиките се показват в нов таб

За да може да се работи на екрани с по-малък размер, информацията за характеристики във формите на документите е изместена в отделен таб, който се достъпва чрез нов бутон Характеристики, разположен до бутона Основни данни в таб Документ, секция Покажи данни:

Във всички списъци вече е наличен бутон „Актуализация“, който актуализира списъка със записите при създаване на нови такива или промяна на съществуващи. Това ще спестява време, като се избягва излишно отваряне на филтър и потвърждение за търсене със същите критерии:

Реализирана е връзка на ниво редове от документите

При създаване на връзките между складови документи, от една страна, и документите за доставка, продажба, клиентски поръчки и заявки, освен досега съществуващото ниво на свързване, т. нар. header (документ с документ), вече се прави и връзка на ниво ред за всеки от свързаните документи.

Новата връзка на ниво ред се прави при автоматичния експорт на документите от една в друга система (примерно: експорт в складов документи от фактура) и се управлява от формата на документите, посредством бутона „Свързване“ от таб „Действия“:

Бутонът „Свързване“ отваря форма за търсене на документ, който искаме да свържем.

Чрез бутона „Разкачване“ можем да разкачим вече направените връзки на ниво ред между документите. Описаното по горе, важи за новите форми на документи, тъй като при старите тази връзка съществува.

Бизнес решения

Клиенти

  • Импорт на Фактура от .txt - импорт на отстъпка в редовете

Разработен е механизъм при импорт на Фактура от .txt , чрез който се импортира и отстъпка в редовете. Отстъпката е точна сума, а не процент.

  • Импорт на КП от .txt - импорт на отстъпка в редовете

Разработен е механизъм при импорт на Клиентска поръчка от .txt , чрез който се импортира и отстъпка в редовете. Отстъпката е точна сума, а не процент.

Човешки ресурси

Документи за кадри

Корекция на болничен лист със служебно въведен номер

Във формата на болничен лист е добавен бутон "Частична редакция".

Бутонът е активен когато: 1. Номерът на документа е 7 единици 2. Няма отметка в полето Експортиран Действие на бутона: 1. Дава възможност за корекция на:

  • Номер
  • Серия
  • Дата на издаване (Издаден на)
  • Крайна дата. Корекция в крайната дата може да се прави само, ако тя не попада в заключен за корекция на заплати период (изчислени Осигуровки за сметка на осигурител)

2. Подменя във Форма 19 и фиш на данните за частично коригирания документ 3. Връща в редакция Форма 19 и Фиш, ако са в отключен за корекция период за обработка на заплати Прекъсване на отпуск бременност и раждане, и гледане на малко дете

1. Ако документ от тип 3235% е с поставена отметка Удостоверяване на промяна на обстоятелствата, да не се прави запис във Ф19

2. Прекратяване на вече въведено отсъствие от тип 3235%

  • Тип документ : 32358 При бременност и раждане за остатъка до 410 календарни дни по чл. 50а от КСО прекратява : 32351 За бременност и раждане за остатъка до 410 календарни дни по чл. 50, ал. 1 и чл. 51 от КСО
  • Тип документ : 32359 Приложение №5а за изпл.пар.обезщетение при неизползване на отпуска осин.на дете до 5-год.чл.53г от КСО за остатъка до 365 календарни дни прекратява : 32355 За осин.на дете от 2-5г.по чл.53а от КСО след изтичане на 6м.от деня на предаване на детето за осин. за остатъка до 365 календарни дни
  • Тип документ : 32357 За отглеждане на малко дете по чл. 54 от КСО прекратява : 32356 За отглеждане на малко дете по чл. 53 от КСО

При активиране на документ, който прекратява изплащане на парично обезщетение:

1. Крайната му дата трябва да е същата, и да е от съответния тип според горе изброеното.

2. Унищожават се редовете във Форма 19, създадени от основния документ – този, който се прекратява, за месеците след текущия месец за обработка на заплати. Формите стават в предложено състояние.

3. В текущия месец До датата на реда, генериран от основния документ става един ден преди От датата на документа, с който се прави прекратяването.

4. Самият документ за прекратяване не прави запис във Форма 19. Добавен е нов бутон в таб Действия на формата Трудов договор / Доп. споразумение, с функции при натискането му:

1. Актуализират се полетата за стаж в документа, спрямо въведеното в картона и началната дата на документа.

2. В полето бележки се записва стойността на полетата за стаж преди и след промяната, както и кой ги е променил.

3. Може да се променя стажа на документи с начална дата, преди датата въведена в картона на служителя, като Към дата на въведения стаж.