Категории

Публична
секция
 
     

Новото в Build 8.2.007

яну 06 2021

Бизнес решения

Номенклатури

В списъка на линия Продукти и Услуги (02230) е създадена функционалността „Копиране в нов“, като това става чрез избора на „Копиране“ от колона „Действие“ и натискане на бутона Запис.

Доставки

В новите форми на Заявка за доставка, Документи за доставка, Клиентски поръчки и Документи за продажба, полето "Основание за режим по ЗДДС" е възможно да се редактира, когато документът е в състояние „Редакция“, или „Предложен“.

Материали

В таб "Печат" на списъка и формата на Складови документи е създаден нов бутон "Директен печат", който съдържа всички нови варианти за печат. При натискането на някой от тях се принтира директно този вариант, без да се преминава през Print Preview:

Във формата на Складов документ, таб „Действия“, е добавен бутон "Частична редакция":

Чрез тази функционалност e възможно да се променят датата и/или контрагента във вече приключен Складов документ. Това разбира се става при съблюдаване на определени условия, като такива са: датата на последното движение за всички продукти в документа, дали документа е сторниращ/сторниран (не е възможна редакция на тези документи), дали счетоводният период е отключен, дали документът е преди последното начално салдо за склада (преди последната инвентаризация, направена през BORA BS) и др. При успешно преминаване през проверките се прави промяна на датата и/или контрагента, в т.ч. и в счетоводната статия на документа.

Възможност да извършват частична редакция на складов документ имат само потребители с права по функции. За целта е създадена нова функция "Права за частична редакция в Складов документ".

Във вариантите за печат на складов документ (новите), за съществуващия реквизит "Първичен документ(и) №:", който е предвиден да показва номерата на свързаните документи, е създадена възможност потребителя сам да настройва дали да се показва този реквизит и ако да, кои точно връзки да покаже – с разчетните документи и/или с бизнес документите.

Настройката става чрез два нови параметъра (BPPrint и DPPrint) от Глобални настройки:

В новата линия за Инвентаризация (43002) => File => Отчети, са създадени нови варианти за разпечатване :

Инвентаризационният опис може да бъде празен (без количества) или попълнен с данни за текущата наличност (с количества). В приходните Складови документи при избиране на бутон ,,Разгъване на изделие'' е добавена следната логика: Ако на реда за артикула, който ще се разгъва има въведена ед. себестойност, при разгъване на изделието да се раздели цената на артикула от реда на Складовия документ на броя на пакетите, на които ще разгъне изделието.

Клиенти

Във формата на Фактура за продажба, при приключване на документа, е добавена възможност за извършване на проверка, дали в него има продукт, чиято продажна цена е под обявената в склада цена (т.е. продажба под себестойност), като за целта излиза предупреждение. Тази проверка зависи и се управлява от параметъра WarnOnLowCost, през линия Глобална настройка.

В новите форми на Заявка за доставка, Документи за доставка, Клиентски поръчки и Документи за продажба, полето "Облагаема с ДДС сделка" е преместено в секция "Други", след полето "Отчетна дата".

При премахване на отметката от полето "Облагаема с ДДС сделка" излиза предупредително съобщение: "Премахването на отметката ще доведе до Неначисляване на ДДС в документа!"

При поставяне на отметката от полето "Облагаема с ДДС сделка" излиза предупредително съобщение: "Поставянето на отметката ще доведе до начисляване на ДДС в документа!"

Промишлени решения

Пласмент

В новата форма на Нареждане за експедиция - Контрол е добавена линия Движение в склада, където се визуализира връзката с Whm документа.

Човешки ресурси

Заплати

Добавени са две нови настройки в списъка за Елементи на заплащане:

Персонал\Организация на персонала\Елементи на заплащане (311901)

  • Настройка - дали кода да редуцира работните дни или не, когато е въведен във Форма 19. Колоната, в която се прави настройката се казва Дни намаляване.
  • Настройка - дали кодът да се прехвърля във Фиш, при приключване на Ф19. Колоната, в която се прави настройката се казва Публикуване във фиш от Ф19.

В Служебните бележки на линии:

  • 3440235 Служебна бележка за Брутно трудово възнаграждение по ЗСПД
  • 3440236 Служебна бележка за Брутно и Нетно трудово възнаграждение
  • Под подписите е добавен текст: Настоящият документ съдържа лични данни по смисъла на действащото законодателство в сферата на защита на личните данни и „Фирма ХХХ “ Ви го предоставя по Ваше искане. Дружеството не носи отговорност за последващо предоставяне на документа на трети лица от Ваша страна. При изчисляване на осигуровки за сметка на осигурител и при генериране на Декларация Образец 1, данните за категорията труд вече не се взима от Картон на служителя, а от параметър към платежната бележка за съответния месец и година. В новия списък на Платежните бележки е добавена колона Длъжност. В колоната се попълва длъжността от последния, действащ за месеца Трудов договор/Допълнително споразумение. До момента такава колона имаше в списъка на Форма 19.