Категории

Публична
секция
 
     

Нова възможност за 100% безвъзмездно финансиране на ИКТ услуги. Кандидатствай за безплатен ваучер от 31 август

авг 24 2020

Ако сте микро, малко или средно предприятие и имате потребност от ИКТ услуги, за да подпомогнете развитието на бизнеса си, сега е момента да кандидатствате за Ваучер.

Финансира се 100% от стойността на услугата, в рамките на допустимия бюджет.
БОРА Солюшънс е одобрен доставчик по Ваучерната схема и ще Ви окаже необходимата ИКТ услуга, както и помощ за кандидатстването за финансиране.

Споделете Вашите ИКТ потребности сега, за да имаме време и възможност за съвместна подготовка на конкурентно проектно предложение.

Ето и детайли за Ваучерната схема:

Какво представлява?

Ваучерна схема за подобряване използването на информационните и комуникационни технологии (ИКТ), като се предоставят стимули за свързване с доставчиците на услуги в областта на ИКТ. 

Предприятията кандидатстват да получат ваучери за използване на консултантски услуги от доставчиците на ИКТ услуги, включени в Списъка доставчици, доказали капацитета си да извършват услуги за въвеждане и използване на ИКТ.

БОРА Солюшънс е компания с последователна политика по предоставяне на комплексни услуги на нашите клиенти. Успешно преминахме фазата на кандидатстване и сме в Списъка на одобрените доставчици на ИКТ услуги.

За кого е предназначена?

Малки и средни предприятия имат възможност да се възползват от нова и по-лесна възможност за 100% финансиране на техни потребности за подобряване използването на информационни и комуникационни технологии, с цел развитие на бизнеса.

Допустимост на кандидатите

Допустими по схемата са кандидати, които отговарят на следните критерии:.

 • да са регистрирани в България търговци по смисъла на Търговския закон;
 • да са микро, малко или средно предприятие по смисъла на Закона за малките и средни предприятия (представят Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП – попълнена по образец) и да не са предприятие (и на ниво група) в затруднено положение;
 • да не попадат в забранителните режими на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 от 17 юни 2014 година, Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г., Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета, Закон за управление на средствата от Европейките структурни и инвестиционни фондове;
 • да развиват своята основна икономическа дейност в една от групите дейности, определени в Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020 като високотехнологични, средно високотехнологични, нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства или интензивни на знание услуги, както следва.

Високотехнологични и средно високотехнологични  промишлени производства:

С20 „Производство на химични продукти“; C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“; C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“; С27 „Производство на електрически съоръжения“; С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“; С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“; С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“.

Интензивни на знание услуги:

J58 „Издателска дейност“; J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“; J60 „Радио- и телевизионна дейност“; J61 „Далекосъобщения“; J62 „Дейности в областта на информационните технологии“; J63 „Информационни услуги“; М72 „Научноизследователска и развойна дейност“.

Нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства:

С10 „Производство на хранителни продукти“; С11 „Производство на напитки“; С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“; С14 „Производство на облекло“; С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“; С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“; С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“; С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“; С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“; С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“; С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“; С24 „Производство на основни метали“; С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“; С31 „Производство на мебели“; С32 „Производство, некласифицирано другаде“; С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.

Кандидат за получаване на ваучер по настоящата ваучерна схема може да бъде само отделното предприятие. Не се допускат за финансиране съвместни проекти, в които участват и партньори.

За какъв срок?

Срокът на изпълнение на проекта на МСП – не повече от 9 месеца от датата на издаване на ваучера.

Кои разходи са допустими?

Допустимите разходи са в съответствие с дейностите и са само за услуги, без доставка на хардуер.

Каква е стойността на Ваучера?

Ваучери с фиксирана номинална стойност в лева 20 000 лв. без ДДС и 24 000 лв. с ДДС, за следния тип/група  ИКТ услуги, избирани и заявявани от кандидата за ваучера (МСП) в процеса на кандидатстване в електронно базирания формуляр за кандидатстване, генериран в ИСУН 2020:

 • Ваучери – тип 2: ваучери за ИКТ услуги за оптимизиране на процеси:

2.2. Група 2: ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси

 • Софтуерни решения, насочени към оптимизиране и проследяване на управленски процеси;
 • Софтуерни решения, насочени към оптимизиране и проследяване на производствени процеси;
 • Софтуери решения, насочени към оптимизиране и проследяване на логистични процеси.

Не са допустими услуги по използването на софтуер за управленски системи като услуга – SaaS (Software as a service), тъй като не може да бъде гарантирана устойчивост на резултатите от изпълнението на ваучера и не може да бъде удостоверен резултата от получената услуга, посредством представяне на някой от изискуемите за целта документи.

Допълнителна информация

Като задължителен елемент (дейност) към всички ИКТ услуги, включени във ваучера се възприемат: консултантски услуги за формиране на умения за работа и прилагане на съвременни ИКТ (т.е. обучение на служители на получателите на ваучерите за работа с внедряваните ИКТ услуги).

Задължителен краен резултат от изпълнението на всички ИКТ услуги е получаването на:

- лиценз или друг документ удостоверяващ правото на собственост или правото на ползване за ИКТ система/модул;

- протокол, от който да е видно, че ИКТ системата/модула и приложенията са въведени;

В случай, че в срока на изпълнение на проекта на МСП (не повече от 9 месеца от датата на издаване на ваучера), не бъде получен съответния документ, удостоверяващ предоставянето от доставчика и получаването от МСП на включените във ваучера ИКТ услуги, извършените разходи във връзка с изпълнението на заложените в проекта дейности за ИКТ услуги, няма да бъдат признати, като ИАНМСП няма да извърши плащане към доставчика на услугата.

Какъв ще бъде Механизма на изпълнение на ваучерната схема?

 • ИАНМСП стартира процедура по набиране на заявления за получаване на ваучер във ваучерната схема;
 • Предприятията-кандидати подават заявление за получаване на ваучер по електронен път;
 • Кандидатите, които отговарят на критериите за допустимост се класират съгласно принципа „първи по ред, първи по право“ за съответния тип заявен ваучер според стойността - за ваучерите от тип 2- за съответната група дейности, определени в НСНМСП 2014-2020 (като високотехнологични и средно високотехнологични се възприемат като група дейности №1, интензивни на знание услуги производства - група дейности №2 и нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени - група дейности №3) и вътре в самата група дейности – за съответната група заявени ИКТ услуги. 
 • Съставя се допълнителен списък с резервни допустими кандидати, за които ресурса на ваучерната схема не е достигнал. Допълнителния списък е структуриран по аналог на списъка с класирани кандидати, в съответните заявени тип ваучер, група дейност и група ИКТ услуги;
 • След представяне на искане за плащане и отчетните документи, доказващи изпълнението на дейностите по ваучера, ИАНМСП извършва документална проверка в срок от 5 работни дни.

Стойността на ваучера се изплаща само при изпълнение на дейностите и постигнатите резултати.

Пълна информация относно необходимите документи и условията за кандидатстване ще откриете тук